01 Wrz 2006 - 02 Wrz 2006

Wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na Białorusi poprzez poprawę klimatu dla przedsiębiorczości oraz wzmacnianie infrastruktury okołobiznesowej

09.2006 - 12.2006

Opis Projektu:

 

Cele projektu:

 • doskonalenie przepisów prawnych w zakresie rejestracji oraz funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw na Białorusi;
 • wzmocnienie współpracy między MŚP a organami władzy lokalnej na BIałorusi.

Poszczególne działania:

 • przeprowadzenie zogniskowanych wywiadów grupowych;
 • przeprowadzenie reprezentatywnych badań ankietowych MSP;
 • badanie doświadczeń innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej;
 • analiza norm prawnych regulujących sektor MŚP na Białorusi;
 • seminarium z udziałem ekspertów, przedstawicieli małych i średnich firm, prawników i przedstawicieli władz lokalnych.

Rezultaty projektu:

 • opublikowanie 2 raportów analitycznych o działalności sektora MŚP na Białorusi;
 • opracowanie 3 raportów w formie policy paper zawierających rekomendacje dotyczące rozwoju sektora MŚP na Białorusi;
 • publikacja artykułów w "Belarusian SME Review";
 • konferencja przedstawiająca wyniki badań;
 • publikacje w białoruskich mediach.

 

Partnerzy:

Institute of Privatization and Management
Belarusian Union of Entreprenuers and Employers

 

Sponsor:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych