01 Paź 2023 - 30 Mar 2025
Eastern Europe, Caucasus and Central Asia, Trade, economic integration and globalization

Zwiększanie odporności gospodarczej Armenii, Gruzji i Mołdawii

Projekt będzie przeprowadzany w kontekście trwającej wojny w Ukrainie oraz coraz bardziej asertywnej regionalnej polityki Rosji, która będzie nadal wpływać na sytuację gospodarczą trzech analizowanych krajów poprzez różne kanały - handel towarami i usługami, przepływ migrantów pracujących, przepływy finansowe, uzależnienie energetyczne (wszystkie kraje są importerami energii), postrzeganie zagrożenie bezpieczeństwa itp. Nawet jeśli wojna na Ukrainie zakończy się w trakcie trwania projektu, problemy, które stworzyła, nie znikną natychmiast. Cały region Europy Wschodniej i Azji Środkowej będzie wymagał stabilizacji gospodarczej, odbudowy i rekonstrukcji swoich stosunków gospodarczych z resztą świata. Dlatego agenda projektu nie straci na znaczeniu nawet w przypadku najbardziej optymistycznego scenariusza (szybkiego zakończenia wojny). Z drugiej strony, wysoki stopień politycznej i gospodarczej niepewności i nieprzewidywalności w regionie i analizowanych krajach wymaga elastycznego podejścia do agendy projektu, jego ram analitycznych, metodologii i trybów operacyjnych, tj. zdolności do dostosowywania ich w miarę pojawiania się nowych wyzwań i okoliczności. 

Nadrzędnym celem projektu będzie diagnoza ekonomicznych determinantów kruchości w trzech analizowanych gospodarkach (Armenia, Gruzja i Mołdawia) oraz środki polityki gospodarczej, mające na celu zwiększenie ich odporności na zewnętrzne i wewnętrzne wstrząsy różnego rodzaju. Pomimo znaczenia czynników geopolitycznych i bezpieczeństwa, proponowany projekt nimi się nie zajmie, ponieważ wymagają one innej wiedzy specjalistycznej. Pragmatyczne względy (ograniczone zasoby projektu i krótki horyzont czasowy jego realizacji) sugerują skoncentrowanie się na kilku kluczowych obszarach odporności gospodarczej. Dlatego proponujemy cztery bloki polityki do analizy w projekcie. Są to: 

  • Zewnętrzne stosunki gospodarcze: handel towarami i usługami, migracja pracowników, inwestycje zagraniczne oraz szersza integracja gospodarcza. 
  • Sektor energetyczny i polityka energetyczna. 
  • Stabilność sektora finansowego. 
  • Stabilność makroekonomiczna (sytuacja fiskalna, dług publiczny, polityka monetarna, inflacja, bilans płatniczy). 

 

Klient: Open Society Foundations 

Lider projektu: CASE 

Partnerzy: Modex, EPRC, Expert-Grup