03 Lip 2010 - 04 Lip 2010

Wpływ wspólnego rynku na spójność: skutki dla Polityki Spójności, Wzrostu i Konkurencji.

07.2010 - 09.2011

Opis projektu:

Tematem nadrzędnym projektu jest dokonanie przeglądu Polityki Spójności oraz jej powiązań z innymi politykami Unii Europejskiej promującymi wspólny rynek i konkurencję.

Studium ma trzy cele:

  • Po pierwsze, ocenę wpływu Wspólnego Rynku na wzrost, konkurencję oraz zatrudnienie na poziomie krajowym i regionalnym w 27 krajach członkowskich, ze szczególnym uwzględnieniem roli rynku na konwergencję i powstawanie nierówności.
  • Po drugie, ocenę czy strategie i interwencje opracowane w ramach programów Polityki Spójności na lata 2007-2013 sprzyjają osiągnięciu wzrostu gospodarczego, konkurencji oraz zatrudnienia na poziomie krajowym i regionalnym.
  • Po trzecie, dokonanie analizy związku i zależności pomiędzy Strategią Lizbońską a Europejską Polityką Spójności oraz opracowane wniosków dla Polityki Spójności po 2013 roku oraz przedłożenie propozycji rozwiązania problemu pryncypała i agenta w kontekście strategii „Europa 2020”.  

Partnerzy:

LSE Enterprise
Vienna University of Economics and Business
University of Helsinki


Sponsor:

Directorate-General Regional Policy (DG REGIO)