01 Lip 2014 - 02 Lip 2014

Ocena “ex-post” programów polityki spójności na lata 2007-2013 finansowanych przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Funduszu Spójności (FS)

07.2014 - 03.2016

Opis projektu:

Projekt ma na celu przeprowadzenie oceny ex-post skuteczności i ogólnego wpływu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w zakresie wspierania innowacji i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w całej Unii Europejskiej w okresie trwania perspektywy finansowej 2007-2013.

Badanie jest częścią kompleksowego programu oceny ex-post EFRR i Funduszu Spójności (FS) w latach 2007-13 realizowanego w kontekście starań Komisji Europejskiej do wypełnienia zobowiązań w zakresie przejrzystości i odpowiedzialności oraz promowania opartej na faktach i zorientowanej na wyniki polityki. Nabiera ono strategicznego znaczenia z dwóch powodów: udziału środków przeznaczonych dla MŚP w całym budżecie EFRR, a także znaczenia MŚP dla gospodarki europejskiej w ujęciu ogólnym i dla regionów europejskich w szczególności.

Ogólne cele projektu
Podstawowym celem badania jest uzyskanie istotnych danych dotyczących przesłanek, w jakich wsparcie dla biznesu MŚP i innowacji, wdrożone w ramach EFRR, jest skuteczne, jak wynika z próby składającej się z 50 Programów Operacyjnych.

 

Udział CASE:

Projekt koncentruje się wokół sześciu podstawowych zadań:
1)   Ustalenie głównych instrumentów finansowania;
2)    Przegląd literatury;
3)    Studium przypadków w konkretnych regionach;
4)    Ocena wpływu na bazie teorii;
5)    Seminarium;
6)    Raport końcowy.

Eksperci CASE przeprowadzą analizę Programów Operacyjnych oraz powiązanych dokumentów zgodnie z  Zadaniem nr 1; przeprowadzą studia przypadków zgodnie z  Zadaniem nr 3; pomogą w przeprowadzaniu badań dotyczących instrumentów polityki zgodnie z  Zadaniem nr 4 w następujących krajach: Polska, Czechy, Rumunia, Bułgaria i Węgry. 

 

Rezultat projektu:
Rezultaty projektu (podzielone według wykonywanych zadań):

1)   Szczegółowy plan prac i metodologia; 50 arkuszy dla PO i porównania krzyżowe; wstępna selekcja 8 studiów przypadków; wstępny dobór 7 instrumentów polityki; Raport Wstępny,  Rozdziały Pierwszego Raportu Okresowego. Wyniki będą stanowić podstawę do stworzenia Raportu Wstępnego, jak również do stworzenia Rozdziałów Pierwszego Raportu Okresowego.
2)    Klasyfikacja MŚP i powiązanych czynników wzrostu i innowacji; taksonomia instrumentów polityki i stojącej za nimi logiki interwencji. Wyniki będą podstawą do stworzenia Teoretycznych Ram zawartych w Pierwszym Raporcie Okresowym.
3)    8 studiów przypadków; syntetyczny raport. Wyniki będą podstawą do stworzenia Rozdziałów zawartych w Pierwszym Raporcie Okresowym, jak również do Drugiego Raportu Okresowego.
4)    3 ewaluacje oddziaływania na bazie teorii. Wyniki te będą podstawą do stworzenia Trzeciego Raportu Okresowego.
5)    Raport o wynikach seminarium. Będzie podstawą do stworzenia rozdziału w Trzecim Raporcie Okresowym.
6)    Wyniki badania i zalecenia. Wynik ten będzie podstawą do stworzenia raportu końcowego.

 

Sponsor: Komisja Europejska

 

Partnerzy: CSIL: Centre for Industrial Studies, CSES: Center for Strategy and Evaluation Studies