Moja Szansa w Polsce

logoszansa  

Cele projektu:

W ramach projektu „Moja szansa w Polsce” opracowany i przetestowany został innowacyjny model wsparcia cudzoziemek i cudzoziemców z dostępem do rynku pracy w Polsce. Celem modelu było podniesienie ich umiejętności z zakresu rozumienia i tworzenia informacji, rozumowania matematycznego, umiejętności cyfrowych i kompetencji społecznych.  

Cudzoziemki i cudzoziemcy stanowią liczną grupę na rynku pracy w Polsce. Jednocześnie aktywności zorientowane na podnoszenie ich kompetencji nie są podejmowane w sposób systemowy. Innowacyjność modelu polegała na kompleksowym wsparciu tej grupy poprzez połączenie dostarczania wysokiej jakości wiedzy, mentoringu oraz aktywizujących metod szkoleniowych.

Główne działania i produkty:

Testowaniem modelu wsparcia objętych zostało 134 cudzoziemek i cudzoziemców z prawem do zatrudnienia w Polsce. Były to osoby w wieku powyżej 25 lat z Warszawy i okolic, posiadające umiejętności podstawowe w obszarach rozumienia i tworzenia informacji, rozumowania matematycznego, umiejętności cyfrowych i kompetencji społecznych.

Osoby uczestniczące w projekcie za szczególnie użyteczne uznały szkolenia z zakresu: funkcjonowania urzędów i instytucji w Polsce, podstaw prawa pracy, zawierania umów (w tym o kredyt) oraz kwestii podatkowych.

W ramach modelu zaoferowano wsparcie na trzech płaszczyznach: edukacyjnej, doradczej i psychologicznej. Wsparcie edukacyjne, z którego korzystały wszystkie osoby uczestniczące, miało formę zajęć teoretycznych i praktycznych. Wzmocnieniu procesu podnoszenia umiejętności służyła pomoc doradcza i psychologiczna. Każda osoba uczestnicząca była objęta także wsparciem opiekuna lub opiekunki, których zadaniem było wzmacnianie jej motywacji, przy wykorzystaniu elementów mentoringu, coachingu i doradztwa. Osoby chętne mogły skorzystać również ze wsparcia psychologicznego. Ze względu na trudne doświadczenia w kraju pochodzenia, stres adaptacyjny lub inne czynniki, niektóre osoby doświadczały trudności w nauce. Wsparcie psychologiczne przyczyniło się do ich złagodzenia.

W ramach projektu wypracowane zostały narzędzia wspomagające trenerów w realizacji zajęć teoretycznych i praktycznych: scenariusze szkoleń oraz pakiety dla prowadzących. Ponadto opracowane zostały pakiety szkoleniowe dla osób uczestniczących w trzech wersjach językowych: polskiej, angielskiej i rosyjskiej. 

Korzyścią długoterminową testowania modelu jest podniesienie umiejętności osób uczestniczących. Dzięki temu, pośrednio, projekt przyczynił się także do wsparcia lokalnego rozwoju społecznego i gospodarczego Warszawy i okolic. Testowanie modelu pozwoliło również ocenić, że kompleksowe wsparcie (komponent edukacyjny, doradczy i psychologiczny modelu)  w procesie uczenia się jest skuteczne i warte uwzględnienia w przyszłych programach realizowanych na rzecz migrantek i migrantów.

Wśród innych wypracowanych rekomendacji znalazły się:

  1. Zapełnienie luki dotyczącej kompleksowej oferty z zakresu wsparcia adaptacji cudzoziemek i cudzoziemców. Brakuje skierowanych do nich wspomnianych szkoleń wspomagających znajomość funkcjonowania polskich urzędów i instytucji. Trudności sprawia brak niektórych informacji w języku innym niż polski;
  2. Zwiększenie oferty szkoleń z zakresu podstaw prawa pracy i zakładania działalności gospodarczej dla cudzoziemek i cudzoziemców. Ograniczona oferta sprawia, że możliwości cudzoziemek i cudzoziemców – czyli także potencjalnych przedsiębiorców i pracodawców – pozostają niewykorzystane, a także naraża na wykorzystanie niewiedzy migrantek i migrantów przez nieuczciwe osoby;
  3. Wsparcie działań upowszechniających oferty kursów języka polskiego poza największymi ośrodkami miejskimi. Podstawą uczestniczenia w życiu społeczności, rozwijania swoich kompetencji oraz bezpieczeństwa (m.in. na rynku pracy) jest przynajmniej komunikatywna znajomość języka polskiego;
  4. Poprawienie warunków do samoorganizacji migrantek i migrantów w celach edukacyjnych (i integracyjnych) przy jednoczesnym wsparciu intensywniejszych relacji z lokalną społecznością i wychodzeniu poza społeczność imigrancką.

Odpowiedzią CASE  na zapotrzebowanie sformułowane w drugiej rekomendacji jest projekt “Start-up your idea! Nurturing entrepreneurship in Poland, Slovakia and the Czech Republic - CASE - Center for Social and Economic Research (case-research.eu)”, którego celem jest wsparcie migrantek i migrantów w zakładaniu własnej działalności gospodarczej.Grant realizowany był w ramach projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”, w ramach Osi Priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.1 Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Lider projektu: CASE- Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych

Partnerzy: Fundacja Ocalenie, Fundacja dla Somalii

Wartość projektu: 1 200 624,60 złotych

Wkład Funduszy Europejskich: 1 132 068,94 złotych