01 Paź 2007 - 02 Paź 2007

Zagraniczne ośrodki naukowo- badawcze zlokalizowane w Polsce - analiza potencjału i oddziaływania

10.2007 - 09.2009

Opis Projektu:

W ramach realizacji projektu planuje się identyfikację zagranicznych inwestycji w działalność B+R, przeprowadzenie oceny ich potencjału naukowego i innowacyjnego, ich znaczenia w ujęciu branżowym. W ramach prowadzonych badań poddane zostaną analizie czynniki, które skłoniły zagranicznych inwestorów po podjęcia w Polsce inwestycji w działalność badawczo-rozwojową oraz czynniki mogące wpłynąć na zwiększenie zaangażowania zagranicznych inwestorów w tym obszarze. Kolejnym komponentem badania będzie jakościowa analiza wpływu działalności jednostek badawczo - rozwojowych firm zagranicznych lokujących swoją działalność w Polsce na ich pośrednie i bezpośrednie otoczenie ekonomiczne, w tym na: sektor wyższych uczelni, krajowy sektor badawczo - rozwojowym, krajowy sektor przedsiębiorstw w tym komponencie badawczym. Szczególnej uwadze poddane będą czynniki mogące zwiększać wykorzystywanie inwestycji w działalność B+R firm zagranicznych przez podmioty bezpośredniego i pośredniego otoczenia gospodarczego (stymulowanie tzw. "spillover effect"). Analizie zostaną poddane takie czynniki jak efektywność krajowego systemu innowacji, czy zdolności absorpcyjne polskiej gospodarki i nauki w poszczególnych obszarach działalności (jeden z najważniejszych czynników decydujących o lokowaniu inwestycji o charakterze badawczo - rozwojowym).

 

Sponsor:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego