01 Lip 2015 - 02 Lip 2015

Ograniczanie przeszkód prawnych i administracyjnych w regionach przygranicznych UE

07.2015 - 12.2016

 

Opis projektu:

W ciągu ostatnich 25 lat polityka spójności (w tym programy Interreg) odgrywały ważną rolę w rozwoju współpracy transgranicznej pomiędzy regionami. Realizacja tych programów pokazuje jednak, że wiele problemów granicznych nie może zostać rozwiązanych jedynie za pomocą finansowego wsparcia Unii Europejskiej. Duża część problemów w regionach przygranicznych związana jest z legislacją i zarządzaniem – wymagają zatem podjęcia czynności administracyjnych i prawnych, na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym prowadzonych zgodnie z zasadą pomocniczości.

Badanie skupia się na prawnych i administracyjnych przeszkodach, obowiązujących w wewnętrznych granicach Unii Europejskiej (z Norwegią, Szwajcarią i Lichtensteinem).

Cele projektu:

Celem projektu jest wskazanie oraz analiza istniejących przeszkód prawnych i administracyjnych, które aktualnie utrudniają integrację z krajami sąsiadującymi z wewnętrznymi granicami UE, oraz dokonanie oceny możliwości rozwiązania tych przeszkód w przyszłości:

  1. Przedstawienie wykazu przeszkód prawnych i administracyjnych w tych regionach i zidentyfikowanie ich przyczyn.
  2. Wskazanie najbardziej istotnych obszarów polityki i przeprowadzenie szeregu tematycznych studiów przypadku, z uwzględnieniem możliwych rozwiązań i przykładów dostępnych skutecznych metod rozwiązań.
  3. Zainicjowanie debaty pomiędzy zainteresowanymi stronami i ekspertami.
  4. Sformułowanie wniosków i zaleceń w zakresie polityki przygranicznej, które zostaną przedstawione po zakończeniu zadania

Zaangażowanie CASE:

Zespół CASE bierze udział w kilku studiach przypadku: (1) mobilność transgraniczna osób (obszary tematyczne sektor pracy, edukacji i szkoleń); (2) zarządzanie transgraniczne; (3) transgraniczne obywatelstwo (podstawowe prawa obywatelskie i polityczne)

Sponsor: Komisja Europejska