Advisory, Eastern Europe, Caucasus and Central Asia, Financial sector, Kirgistan, Labor market, social policy and social services, Macroeconomics and macroeconomic policy, Post-communist transition and development issues, Private sector development, innovation and knowledge-based economy, Trade, economic integration and globalization

Misja doradcza dla rządu Kirgistanu

Opis projektu:

Projekt był kontynuacją pierwszych misji doradczych z lat 1993-1994. Praca zespołu była koordynowana przez Marka Dąbrowskiego i Jacka Cukrowskiego, i obejmowała następujące zagadnienia:

  • polityki monetarnej i fiskalnej
  • prognoz makroekonomicznych
  • polityki społecznej
  • systemu emerytalnego
  • prywatyzacji (łącznie z oceną programu prywatyzacyjnego na lata 1998-2000, przygotowanego przez Fundusz Własności Państwowej)
  • restrukturyzacji przedsiębiorstw
  • reformy sektora bankowego
  • opieki zdrowotnej
  • systemu podatkowego i administracji publicznej
  • a także oceny klimatu inwestycyjnego.

Raporty i publikacje CASE były regularnie dostarczane Administracji Prezydenta, rządowi i zainteresowanym ministerstwom, Narodowemu Bankowi Republiki Kirgiskiej i parlamentowi. Rezultaty pracy doradczej i analitycznej CASE oraz wnioski dla polityki gospodarczej zostały również zaprezentowane w trakcie spotkania Marka Dąbrowskiego z Prezydentem Askarem Akajewem w końcu listopada 1998 r.

Sponsor:

Open Society Institute