Advisory, Europe, inwalidzi, Labor market, social policy and social services, polityka społeczna, Polska

Zabezpieczenie społeczne inwalidów w Polsce i w innych krajach

Opis Projektu:

Projekt poświęcony był pogłębionej analizie systemu zabezpieczenia społecznego osób niepełnosprawnych i powstał na zamówienie MPiPS. Sponsorem była Agencja Pomocy Międzynarodowej Stanów Zjednoczonych.

Funkcje koordynatora i redaktora naukowego projektu pełniła Stansława Golinowska z pomocą Katarzyny Piętki.

Badania zrealizowane w ramach projektu obejmowały nie tylko polski system, ale także ośmiu innych krajów, o których wiadomo było, że borykają się z podobnymi problemami i które podjęły różnokierunkowe reformy racjonalizujące zachowania uczestników systemu. Uwzględnione kraje to: Holandia, Szwecja, Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Włochy, USA i Węgry. Analiza i prognozy z wykorzystaniem modelu "Budżet polityki społecznej" (użytkowanego przez MPiPS oraz IBnGR) obejmowały zarówno system pracowniczy jak i rolniczy. W badaniach uwzględniono ponadto wszystkie cztery rodzaje (filary) zabezpieczenia dochodów dla osób niezdolnych do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu:

  1. system rentowy z ubezpieczenia ogólnego,
  2. ubezpieczenia od wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
  3. renty socjalne (dla osób niepełnosprawnych od dzieciństwa i wczesnej młodości) i
  4. wspieranie zatrudniania inwalidów.

Analiza została zakończona rekomendacjami mającymi na celu eliminację słabości w administrowaniu systemem oraz wprowadzenie takich rozwiązań, które zachęcałyby do bardziej racjonalnych zachowań uczestników systemu z punktu widzenia pogodzenia ogólnego interesu publicznego z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.

Publikacje:

  • We wrześniu 2001 roku ukazała się nakładem MPiPS pod redakcją Stanisławy Golinowskiej książka pt. 'Zabezpieczenie społeczne inwalidów w Polsce i innych krajach', prezentująca diagnozę systemu zabezpieczenia inwalidów w Polsce oraz projekcje liczby rencistów i wysokości wydatków na świadczenia rentowe, a także rekomendacje rozwiązań instytucjonalnych w polskim systemie rentowym.
  • Wyniki badań dotyczące polskiego systemu rentowego zostały także opubliowane w 2003 roku w książce 'European Disability Pension Policies'  pod redakkcją Christophera Prinza w wydawnictwie Ashgate.