01 Mar 2002 - 01 Cze 2002

Studia porównawcze dotyczące stanu systemu upadłościowego w Rumunii na tle rozwiązań zagranicznych

Opis projektu:

Od marca do czerwca 2002 roku stworzony przez CASE międzynarodowy zespół ekonomistów w składzie: Ewa Balcerowicz (CASE, Warszawa), Iraj Hashi (Staffordshire University, Stoke-on-Trent), Gabor Hunya (WIIW, Wiedeń), Miklos Szanyi (Instytut Ekonomii Węgierskiej Akademii Nauk, Budapeszt), Eytan Sheshinski (The Hebrew University, Jerozolima) pracował na rzecz rządu rumuńskiego, a ściślej rumuńskiego Ministerstwa Sprawiedliwości.

We współpracy i pod kierunkiem niemieckiej fundacji prawniczej IRZ (Deutsche Stiftung für internationale rechtliche Zusammenarbeit e.V.) zespół CASE pracował w ramach finansowanego przez Bank Światowy projektu nt. Studia porównawcze dotyczące stanu systemu upadłościowego w Rumunii na tle rozwiązań zagranicznych. Celem projektu było przygotowanie raportu oceniającego prawo upadłościowe i praktykę jego stosowania w Rumunii oraz zaproponowanie zmian w prawie upadłościowym i innych ustawach oraz zmian instytucjonalnych. Zarówno w ocenach jak i propozycjach zmian zespół kierował się wypracowanymi przez Bank Światowy tzw. zasadami efektywnych systemów upadłościowych. Zespół CASE koordynowany przez Ewę Balcerowicz przygotował pięć rozdziałów do raportu dla rumuńskiego Ministerstwa Sprawiedliwości; dotyczyły one:

  1. radzenia sobie z szokami transformacyjnymi przez rząd rumuński w dekadzie lat 90. i w latach 2000-2002;
  2. finansowych i ekonomicznych aspektów obowiązującego obecnie w Rumunii prawa upadłościowego;
  3. kryzysu sektora przedsiębiorstw państwowych w Rumunii i podejścia przez rząd do restrukturyzacji i niewypłacalności tej grupy firm w okresie transformacji systemowej;
  4. upadłości banków i firm upadłościowych;
  5. analizy porównawczej prawnych i instytucjonalnych systemów upadłości w innych krajach transformacji i rozwiniętych gospodarkach rynkowych.

Ponadto zespół wnosił uwagi do dwóch raportów końcowych, z których pierwszy zawierał syntetyczną ocenę systemu prawa upadłościowego i systemu instytucjonalnego, drugi zaś - propozycje zmian w systemie prawnym i instytucjach obsługujących prawo upadłościowe.

Wyniki projektu zostały opublikowane w serii Studia i Analizy w 2002 roku (patrz poniżej: Publikacje) oraz w 2004 roku w książce pod redakcją Jensa Lowitzscha pt. Das Insolvenzrecht Mittel- und Osteuropa.