Advisory, Eastern Europe, Caucasus and Central Asia, Post-communist transition and development issues, reformy gospodarcze i społeczne, Rosja, transformacja

Rosja: Polityczne uwarunkowania reform ekonomicznych

 

Opis projektu:

Powyższy projekt, realizowany przez CASE oraz Instytut Ekonomiki Transformacji (IET w Moskwie) był częścią projektu Global Development Network (GDN) pt. "Zrozumieć reformy".  Celem tego międzynarodowego projektu było opracowanie raportów, analizujących przyczyny sukcesów i porażek w przeprowadzaniu reform społecznych i gospodarczych w trzydziestu krajach.

Badania objęły lata 1985-2005 i dotyczyły politycznych i społecznych uwarunkowań reform ekonomicznych, a także wpływu czynników zewnętrznych na przebieg reform w Rosji. Opracowanie z badań, wydane w serii Raporty CASE (nr 56, jęz. angielski) zawiera krótką historię rosyjskich reform gospodarczych i społecznych, a także szereg wskaźników ekonomicznych, społecznych i instytucjonalnych, ilustrujących efekty przemian w Rosji. Opracowanie zawiera szereg hipotez dotyczących wpływu wewnętrznego kryzysu na reformy, analizuje także rolę zewnętrznych czynników (takich jak ceny paliw, zaangażowanie międzynarodowych instytucji finansowych, pomoc międzynarodowa, oraz sytuacja na rynkach finansowych) i prezentuje doświadczenia innych krajów w realizowaniu reform. Inne omawiane w raporcie hipotezy odnoszą się do znaczenia grup proreformatorskich, roli tempa i kolejności realizowania reform oraz interakcji pomiędzy demokratyzacją a reformami rynkowymi.

Książka podsumowująca wyniki międzynarodowego projektu pt. Understanding Market Reforms ukazała się nakładem Palgrave Macmillan w październiku 2006 r. Jeden z rodziałów książki zatytułowany Russia: Political and Institutional Determinants of Economic Reforms prezentuje wyniki prac zespołów CASE oraz IET