Europe, gospodarka oparta na wiedzy, innowacje, polska gospodarka, Private sector development, innovation and knowledge-based economy, Research, rynek pracy

Ocena gospodarki opartej na wiedzy w Polsce. Projekt Banku Światowego


Opis projektu:

Projekt składał się z dwóch komponentów:

  1. Raportu pt. "Wpływ postępu w technologiach informacyjnych i komunikacyjnych, badań i rozwoju oraz kapitału ludzkiego na otoczenie przedsiębiorstw i wzrost gospodarczy" (The effects of Information and Communication Technologies, Research & Development and Human Capital on the business environment and economic growth). Główne części raportu dotyczyły:

  • przedstawienia ogólnej sytuacji przygotowania Polski do rozwoju gospodarki opartej na wiedzy;
  • analizy związków między czynnikami związanymi - z jednej strony - z innowacjami i działalnością B+R, a z drugiej - ze zmiennymi ekonomicznymi, takimi jak zatrudnienie czy przychody;
  • przeglądu literatury na temat odpowiednich doświadczeń krajów OECD oraz
  • rekomendacji dla polityki gospodarczej na temat rozwoju gospodarki opartej na wiedzy w Polsce, oparte na punktach 1-3 powyżej.

  2. Działań osoby łącznikowej, asystującej Bankowi Światowemu we współpracy i porozumiewaniu się z różnymi polskimi ośrodkami decyzyjnymi, w tym z KBN, Ministerstwem Gospodarki, Rynku Pracy i Polityki Społecznej, innymi instytucjami rządowymi, władzami regionalnymi i lokalnymi, stowarzyszeniami przedsiębiorców i organizacjami pozarządowymi.

   

  Sponsor:

  Bank Światowy