02 Maj 2008 - 03 Maj 2008

Mołdowa: Społeczne i ekonomiczne konsekwencje emigracji z obszarów wiejskich w Mołdowie. Wsparcie dla administracji mołdawskiej

05.2008 - 12.2008

 

Opis projektu:

Projekt koncentrować się będzie na porównawczej analizie danych zebranych na podstawie ankiet w Mołdowie z danymi dostępnymi dla krajów sąsiadujących oraz innych krajów, które doświadczają podobne problemy. Kluczowa z punktu widzenia sukcesu projektu będzie współpraca z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego oraz instytucjami rządowymi i pozostałymi uczestnikami życia społeczno-gospodarczego. Wyniki projektu będą przedmiotem obrad okrągłego stołu, zorganizowanego z udziałem wszystkich zainteresowanych stron.

Rezultatem projektu będą następujace: (i) instalacja na komputerach w mołdowskim Ministerstwie Opieki Społecznej (wraz z odpowiednim przeszkoleniem urzędników) aplikacji pozwalającej powtarzanie badań sondażowych, śledzenie migracji, a w efekcie lepsze formułowanie polityki społecznej (ii) raport podsumuwujacy wyniki badań wraz z rekomendacjami.

Wynik badań oraz rekomendacje zostana przedyskutowane oraz doświadczenia innych krajów , podczas okrągłego stołu, który odbędzie się w Kiszyniowie. W rezultacie, rząd moldowski otrzyma narzędzie, pozwalające na przygotowanie odpowiedniej polityki do walki z ubóstwem oraz maksymalizowania korzyści oraz minimalizwoania negatywanych konsekwencji  wynikających z procesów migracji.

 

Publikacje:

Wstępny raport: The effects of migration and remittances in rural Moldova and a Poland's case study of migration management
autory: Mateusz Walewski (ed.), Maya Sandu, Georgeta Mincu, Molugene Christev, Beata Matysiewicz

Raport końcowy E-brief: The influence of large inflow of remittances on economic behaviour of households. Case of rural areas in Moldova.
autor: Mateusz Walewski

 

Wydarzenia:

Konferemcja , 11 grudnia 2008

 

Sponsor:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

 "Projekt był współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2008 r."