Jacek Liwiński


Dr Jacek Liwiński ukończył studia magisterskie i doktoranckie na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jego praca doktorska dotyczyła wpływu szkoleń zawodowych na zatrudnienie i płace w Polsce. Od 2006 roku jest wykładowcą na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW. Jego zainteresowania naukowe skupiają się na ekonomii edukacji, w tym w szczególności na pomiarze mikroekonomicznych efektów inwestowania w kapitał ludzki. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu publikacji z obszaru ekonomii edukacji oraz rynku pracy.

Jacek Liwiński uczestniczył jako koordynator oraz ekspert w wielu projektach krajowych i międzynarodowych z obszaru rynku pracy, realizowanych na zlecenie m.in. Ministerstwa Pracy, Ministerstwa Finansów, Międzynarodowej Organizacji Pracy, Rządowego Centrum Studiów Strategicznych, Głównego Urzędu Statystycznego, Wojewódzkich Urzędów Pracy, Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy, Konfederacji Lewiatan, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Instytutu Badań Edukacyjnych. Pracował również jako ekspert Międzynarodowej Organizacji Pracy przy modelowaniu budżetu polityki społecznej dla rządu Litwy. Jest też certyfikowanym trenerem biznesu.

 

Wybrane publikacje:

Liwiński J., The Wage Benefits from Language Skills in a Globalized Labour Market, Conference Proceedings, 17th International Scientific Conference Globalization and Its Socio-Economic Consequences, University of Zilina, The Faculty of Operation and Economics of Transport and Communications, Department of Economics, 4th–5th October 2017, Rajecke Teplice, Slovak Republic, pp. 1331-1338, http://ke.uniza.sk/sites/default/files/content_files/part_iii_final_4.pdf

Liwiński J., Wpływ kształcenia pozaformalnego na płace osób z wykształceniem wyższym, Edukacja, 4(143), 2017, s. 45-61, DOI: 10.24131/3724.170404.

Liwiński J., Premia płacowa z kształcenia na studiach podyplomowych, Gospodarka Narodowa, 5 (291), 2017, s. 105-127.

Liwiński J., Koszty a jakość procesu kształcenia, w: Sztanderska U., Grotkowska G. (red.) Koszty kształcenia wyższego, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2017.

Liwiński J., The Impact of Studying Abroad on Economic Activity of Graduates, Proceedings of the 9th International Conference on Applied Economics Contemporary Issues in Economy: Economics, Institute of Economic Research, Polish Economic Society Branch in Toruń, 22-23 June 2017, Toruń, Poland, http://economic-research.pl/Books/index.php/eep/catalog/view/9/9/12-1

Liwiński J., Are school-provided skills useful at work? Results of the Wiles test, 7th Economics & Finance Conference, Tel Aviv, 8-10 March 2017, Conference Proceedings, pp. 189-201, DOI: 10.20472/EFC.2017.007.011.

Liwiński J., Does it pay to study abroad? Evidence from Poland, 6th Economics & Finance Conference, OECD Headquarters, Paris, 06 September 2016, Conference Proceedings, s. 285-296, DOI: 10.20472/EFC.2016.006.014.

Liwiński J., Bedyk E., Does it pay to invest in the education of children?, Ekonomia. Rynek, gospodarka, społeczeństwo, 47, 2016, s. 53-77, DOI: 10.17451/eko/47/2016/213.

Liwiński J., Bedyk E., The wage premium from parents’ investments in the education of their children in Poland, 3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2016, Albena, 24-31 August, 2016, Conference Proceedings, 2016, Book 2 Vol. 5, s. 905-916, DOI: 10.5593/SGEMSOCIAL2016/B25/S07.118.

Liwiński J., Efektywność zatrudnieniowa szkolenia osób bezrobotnych w Polsce, Edukacja, 4(135), 2015,  s. 147-165.

Liwiński J., Jakie szkolenia ułatwiają bezrobotnym podjęcie pracy?, Edukacja Ustawiczna Dorosłych, 3 (90), 2015, s. 74-86.

Liwiński J., Sztanderska U., Standardy zarządzania wiekiem w organizacjach, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2013.

Paci P., Tiongson E.R., Walewski M., Liwiński J., Internal Labour Mobility in Central Europe and the Baltic Region: Evidence from Labour Force Surveys,  [w:] Caroleo F. E., Pastore F. (red.) The Labour Market Impact of the EU Enlargement, Springer-Verlag, Heidelberg, London, New York 2010.

Sztanderska U., Liwiński J., Dziedziczenie pozycji edukacyjnej i zawodowej, [w :] Golinowska S., Bednarski M., Sztanderska U., Socha M.W., Balcerzak-Paradowska B. (red.) Więzi społeczne i przemiany gospodarcze, IPiSS, Warszawa 2009.

Giza-Poleszczuk A., Góra M., Liwiński J., Sztanderska U., Dezaktywizacja osób w wieku okołoemerytalnym. Raport z badań, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2008.

Giza-Poleszczuk A., Liwiński J., Sztanderska U., Rynki pracy na obszarach popegeerowskich. Raport z badań, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2008.

Liwiński J., Korzystanie z programów polityki rynku pracy, [w :] Witkowski J. (red.), Badanie aktywności zawodowej absolwentów w kontekście realizacji programu „Pierwsza Praca”, MPiPS, Warszawa 2008.

Paci P., Tiongson E., Walewski M., Liwiński J., Stoilkova M., Internal Labor Mobility in Central Europe and the Baltic Region, World Bank Working Paper No. 105, Washington 2007.

Liwiński J., Aktywność edukacyjna, [w :] Kotowska I.E., Sztanderska U., Wóycicka I. (red.), Aktywność zawodowa i edukacyjna a obowiązki rodzinne w Polsce w świetle badań empirycznych, IBnGR, Warszawa 2007.

Liwiński J. Wpływ szkoleń na płace, [w :] Sztanderska U., Drogosz-Zabłocka E., Minkiewicz B., Edukacja dla pracy. Raport o rozwoju społecznym. Polska 2007, Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwioju (UNDP), Warszawa 2007. 

Liwiński J., Sztanderska U. Determinanty wyborów edukacyjnych młodzieży, [w :] Sztanderska U., Drogosz-Zabłocka E., Minkiewicz B., Edukacja dla pracy. Raport o rozwoju społecznym. Polska 2007, Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwioju (UNDP), Warszawa 2007. 

Liwiński J., Sztanderska U. Stopa zwrotu z edukacji, [w :] Sztanderska U., Drogosz-Zabłocka E., Minkiewicz B., Edukacja dla pracy. Raport o rozwoju społecznym. Polska 2007, Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwioju (UNDP), Warszawa 2007. 

Liwiński J., Sztanderska U., Raport końcowy. Analiza sytuacji na wybranych powiatowych rynkach pracy oraz stworzenie metodologii badania lokalnego rynku pracy w Polsce, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2006.

Góra M., Sztanderska U., Grotkowska G., Liwiński J., Siergiejuk M., Wprowadzenie do analizy lokalnego rynku pracy. Przewodnik, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2006.

Liwiński J., Socha M. W., Sztanderska U. A., Wpływ handlu międzynarodowego na zatrudnienie i płace w przemyśle przetwórczym, [w:] Michałek J. J., Siwiński W., Socha M. (red.), Od liberalizacji do integracji Polski z Unią Europejską: Mechanizmy i skutki gospodarcze, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.

Liwiński J., Bezrobocie ukryte w indywidualnych gospodarstwach rolnych oraz na działkach rolnych, [w:] Sztanderska U. (red), Zasoby pracy w rolnictwie indywidualnym w świetle wyników Spisów Powszechnych 2002 r., GUS, Warszawa 2003.

Hagemejer K., Liwiński J., Wóycicka I., Poland: social protection in transition, ILO, Social Protection Sector, Financial, Actuarial and Statistical Service Branch, Geneva 2002.

Sztanderska U., Liwiński J., Kobiety na rynku pracy w Polsce w latach 90., [w:] Żylicz B. (red.) Wpływ procesu prywatyzacji na położenie kobiet: Kobiety polskie w gospodarce okresu transformacji, Centrum Praw Kobiet, Warszawa 2000.

Liwiński J., Socha M. W., Sztanderska U., Wykształcenie a rynek pracy, [w:] Ekonomiczne i społeczne efekty edukacji, Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji, Warszawa 2000.

Sztanderska U., Liwiński  J., Koszty pracy w Polsce, CASE 1999.

Liwiński J., Małe firmy prywatne na rynku pracy w Polsce, ISP, Warszawa 1998.

 


Zaangażowanie projektu: ekspert

Publikacje CASE