bezpieczeństwo energetyczne, Infrastructure, energy and climate change, Other Regions, polityka energetyczna, Research, rynek energii

Dynamiczny model CGE do analizy polityki energetycznej


Opis projektu:
 
W nadchodzących latach Polska przechodzić będzie proces transformacji energetycznej, która ma na celu obniżenie emisji CO2. Wedle przewidywań, proces ten będzie miał trwały wpływ na Polską gospodarkę. Przewiduje się kilka możliwych scenariuszy tej transformacji. Celem niniejszego projektu jest analiza ekonomiczna oraz ocena różnych scenariuszy, poprzez zastosowanie szczegółowo zaprojektowanego modelu oceny oddziaływania analizowanych rozwiązań politycznych.  


Główne założenia projektu:

1.    Rozpoznanie oraz ocena bezpośrednich i pośrednich skutków, wynikających z 3 głównych, potencjalnych scenariuszy modernizacji polskiego sektora energetycznego w przeciągu dwóch najbliższych dekad (do 2035 r.). Scenariusze te różnią się w założeniach wzrostu konsumpcji energii w elektrowniach atomowych lub wzrostu użycia odnawialnych źródeł energii.
2.    Opracowanie specjalistycznego, analityczne zaawansowanego modelu CGE, zaprojektowanego do przeprowadzania analiz krajowego sektora energetycznego. Model będzie poprzez zaawansowane obliczenia powiązań pomiędzy sektorem energetycznym a innymi gałęziami ekonomii symulował ekonomiczne efekty regulacji  energetycznej oraz założenia polityki energetycznej.


Plan projektu oraz role CASE:

CASE będzie odpowiedzialne za następujące aspekty:
- przegląd literatury,
- zebranie danych,
- ustalenie na podstawie zebranych danych szacunków i założeń,
- utworzenie symulacji oraz prognoz dla polskiego sektora energetycznego na lata 2015-2050.


Założenia:  

Wybór odpowiedniego scenariusza energetycznego będzie miał fundamentalne znaczenie dla całej ekonomii, uwzględniając: utworzenie nowych podgałęzi energetycznych wymagających nowych pracowników oraz zróżnicowanych nakładów w różnych sektorach dostarczających nowe wydajne źródła energii, które w zależności od ilości i ceny, będą w stanie wpłynąć na konkurencyjność ekonomii. Wyłaniająca się mieszanina różnych źródeł energii pozwoli na uzyskanie równowagi w wszystkich sektorach gospodarki oraz przyczyni się utworzenia rozmaitych struktur inwestycyjnych oraz dystrybucji przychodów pośród gospodarstw domowych, przedsiębiorców oraz instytucji rządowych. Powyższy projekt ma na celu analizę powyższych scenariuszy.

Obecnie brakuje odpowiednich narzędzi będących w stanie zbadać skomplikowaną strukturę różnych źródeł energii oraz zależności pomiędzy sektorami energetycznymi a potencjalnym wpływem transformacji energetycznej na gospodarkę Polski w zakresie długoterminowym. Stworzenie takich narzędzi pozwoli na wyeliminowanie luki w wiedzy oraz dokonanie dogłębnej weryfikacji naukowych numerycznych hipotez, które do tej pory pozostają w sferze spekulacji. Proponowane narzędzia analizy zawierać będą używane obecnie elementy zaczerpnięte z teoretycznej i empirycznej  literatury CGE. Zakres badań wykroczy poza implementację niedoskonale konkurencyjnych, oligopolistycznych struktur rynkowych do schematów modelowania równowagi podsektorów energetycznych.  
 

Sponsor: Narodowe Centrum Nauki (NCN)
 

Partnerzy: Uniwersytet Warszawski.