01 Lip 2006 - 02 Lip 2006

Szacowanie i prognozowanie inflacji bazowej w Polsce za pomocą uogólnionego dynamicznego modelu czynnikowego

07.2006 - 07.2007

OpisProjektu:

Projekt jest pierwszą próbą zastosowania Uogólnionego Dynamicznego Modelu Czynnikowego (UDMC) do analizy inflacji w Polsce. Modele te pozwalają na analizę dużych zbiorów danych i dekompozycję szeregów na składnik wspólny (współliniowy) oraz swoisty, właściwy poszczególnym procesom. Inflacja bazowa będzie szacowana w oparciu o wspólny składnik indywidualnych zmian cen poszczególnych elementów indeksu CPI. Dodatkowo, składniki te są poddawane dekompozycji widmowej celem usunięcia zmienności o wysokich częstotliwościach, co pozwala wyeliminować krótkookresowe wahania. Finalny indeks inflacji bazowej powstaje jako średnia ważona wspólnego składnika indywidualnych zmian cen elementów indeksu CPI, które uprzednio pozbawiano zmienności o wysokich częstotliwościach. W badaniu zastosowany zostanie także dwustopniowy system prognostyczny, który umożliwi wygenerowanie prognoz inflacji bazowej na kilkadziesiąt okresów wprzód. W części końcowej alternatywne miary inflacji bazowej (włączając w to inflację UDMC) zostaną poddane porównaniom ocenie przy pomocy standardowych kryteriów wykorzystywanych w literaturze, takich jak stabilność, nieobciążoność czy egzogeniczność stosunku do indeksu CPI.

 

Sponsor:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego