PRZYSZŁOŚĆ DLA WSZYSTKICH - Wspieranie Współpracy Międzypokoleniowej poprzez Futures Literacy (FFA)

Głównym celem projektu „PRZYSZŁOŚĆ DLA WSZYSTKICH - Wspieranie Współpracy Międzypokoleniowej poprzez Futures Literacy (FFA)” jest zachęcanie obywateli do aktywnego udziału w życiu ich społeczności lokalnych, z naciskiem na promowanie współpracy międzypokoleniowej. Projekt, skierowany do osób starszych oraz młodzieży przebywającej w ośrodkach socjoterapii (oraz ich wychowawców), wyznacza następujące cele:

  • Rozwiązywanie problemów społecznych między pokoleniami i wspieranie uczenia się przez całe życie
  • Zwalczanie stereotypów, poprawa wzajemnego zrozumienia i wiedzy
  • Transfer wiedzy między Norwegią a Polską oraz wymiana doświadczeń w stosowaniu narzędzi myślenia o przyszłości w pracy z grupami międzypokoleniowymi
  • Wyposażenie seniorów i (społecznie niedostosowanej) młodzieży w narzędzia Alfabetu Przyszłości, aby pomóc im osiągnąć cele rozwojowe odpowiednie dla ich etapu życia
  • Podnoszenie świadomości na temat lokalnego środowiska oraz poczucia odpowiedzialności i sprawczości w celu jego poprawy

Aby osiągnąć te cele, projekt wykorzystuje innowacyjne podejście Futures Literacy, mające na celu wzmocnienie i zaangażowanie tych dwóch kluczowych grup demograficznych. Futures Literacy to koncepcja i metodologia opracowana przez UNESCO, która zmienia sposób postrzegania i angażowania się w przyszłość. Jest to umiejętność i ramy, które mają na celu zwiększenie zdolności do zrozumienia, nawigacji i kształtowania złożonej i niepewnej natury przyszłości.

Oprócz podejścia Futures Literacy, projekt przewiduje dodatkowe działania mające na celu rozwiązanie kluczowych problemów i zachęcanie do współpracy międzypokoleniowej, takie jak:

  • Warsztaty anty-stereotypowe i integracyjne, które zapewnią platformę dla obu pokoleń do otwartej dyskusji i wyzwań wobec stereotypów, które mogą utrudniać skuteczną współpracę i zrozumienie
  • Projektowanie gry miejskiej: osoby starsze będą przewodzić w projektowaniu gry miejskiej dla młodzieży, oferując im możliwość odkrycia miasta z innej perspektywy
  • Wspólne sadzenie roślin: zorganizowana zostanie aktywność sadzenia kwiatów, aby wspierać aktywne obywatelstwo i świadomość ekologiczną wśród obu grup
  • Wycieczka międzypokoleniowa: jednodniowa wycieczka do muzeum lub na koncert wybrany przez osoby starsze lub młodzież, co może przynieść interesujące doświadczenia dla uczestników

Planowane w projekcie działania wspierają współpracę międzypokoleniową, wykorzystując mocne strony różnych grup wiekowych, co tworzy synergię istotną w kontekście współczesnego świata. Promując zrozumienie, współpracę i wzajemne wsparcie między pokoleniami, możemy wspólnie lepiej dostosowywać się do złożonych wyzwań szybko zmieniającego się świata.

Projekt również wzmocni współpracę dwustronną między Polską a Norwegią w zakresie budowania kapitału społecznego w społecznościach lokalnych. Zostanie to osiągnięte przez współpracę polskiej i norweskiej organizacji, które połączą swoje doświadczenia we wspieraniu aktywnego obywatelstwa w różnych środowiskach, wykorzystując swoje różnorodne obszary wiedzy.

Projekt „PRZYSZŁOŚĆ DLA WSZYSTKICH - rozwój współpracy międzypokoleniowej poprzez umiejętność Futures "Literacy (FFA)” realizoway jest w ramach Inicjatywy dwustronnej „BeFORme” i finansowany w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej finansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021. Kwota dofinansowania wynosi 473 150 zł.

Finansowanie: Fundusz Stosunków Dwustronnych (FBR), Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021

Lider Projektu: CASE

Partner Projektu: Fremtenkt