03 Mar 2008 - 04 Mar 2008

Polska: Unia Gospodarczo-Walutowa i ceny w Polsce - analiza wpływu akcesji do strefy euro na względny poziom cen

03.2008 - 09.2008

Opis Projektu:

Przygotowany raport będzie miał na celu ocenę wpływu przyjęcia euro na ceny w Polsce. Autorzy skupią się na długoterminowych skutkach przystąpienia do Unii Gospodarczo-Walutowej. 
Przygotowany zostanie model  poziomów cen, opierając się na mechanizmie cenowym w poszczególnych segmentach rynku, tam gdzie ceny zawierają oprócz kosztów wytworzenia także marże i narzuty. Poziom cen względnych w krajach EU-27 będzie przedstawiony za pomocą następujących czynników:

  • czynniki popytowe, związane z procesem dostosowywania się w państwach z niższym dochodem (np. PKB, płace)
  • czynniki podażowe, jak np. poziom opodatkowania czy koszty transportu
  • czynniki związane z konkurencją na poszczególnych rynkach (np. otwarcie na import)
  • czynniki związane z UE (podwójna zmienna związana z akcesją do UE)
  • kurs wymiany i przyjęcie euro

Model będzie oszacowany poprzez panel wykorzystujący dane dot. porównawczego poziomu cen dla 50 zaagregowanych PKB dla 27 państw UE za okres 1999-2006/7. Włączenie przykładowej zmiennej dla krajów euro umożliwi określenie wpływu wspólnej waluty na poziom cen w zmiennym środowisku kontrolując jednocześnie najważniejsze elementy makroekonomiczne, potencjalnie wpływające na cenyI. Rezultaty określą w ten sposób efekt euro i dostarczą odpowiedzi na temat wpływu przystąpienia Polski do Unii Gospodarczo-Walutowej na ceny krajowe.

Projekt będzie koordynowany przez Przemysława Woźniaka i zrealizowany  w okresie od marca do września 2008 r. Rezultaty projektu przedstawione zostaną przez autora podczas seminarium organizowanego przez NBP w sierpniu. Raport końcowy zostanie opublikowany w raporcie NBP nt. członkostwa Polski w Unii Gospodarczo-Walutowej.

 

Sponsor:

Narodowy Bank Polski