01 Maj 2012 - 02 Maj 2012

Wprowadzanie elektromobilności - opracowanie metodologii oceny (DEFINE)

05.2012 - 10.2014

Opis projektu:


Projekt poświęcony jest analizie kosztów i korzyści wynikających z wprowadzenia elektromobilności w trzech europejskich krajach: Polsce, Austrii i Niemczech. Elektromobilność jest często wymieniana jako rozwiązanie problemu połączenia transportu indywidualnego ze zrównoważonym rozwojem.
Konsorcjum złożone z wiodących instytucji badawczych z wyżej wymienionych krajów przeprowadzi badanie oczekiwanego przejścia z transportu opartego na paliwach do elektromobilności.  Analiza jest oparta na rozwoju najnowszych technologii, będzie więc wiarygodnym opisem obecnej sytuacji i jednocześnie prognozą na przyszłość.

Cele projektu:

Projekt ma na celu:

 • oszacowanie kosztów ekonomicznych związanych ze zwiększonym udziałem elektromobilności
 • zbadanie wpływu sieci elektroenergetycznej i efektów zewnętrznych takich jak redukcja emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń
 • analizę czynników społecznych i środowiskowych oraz propozycję ewentualnych reform

Struktura projektu i zaangażowanie CASE:

Projekt jest podzielony na dwanaście części, z których trzy będą koordynowane przez CASE. Udział CASE obejmować będzie:

 • Identyfikację determinantów i barier przy zakupie pojazdów elektrycznych oraz oszacowanie gotowości poniesienia kosztu takiego zakupu w Polsce
 • Analizę korzyści dla środowiska naturalnego wynikających ze zwiększonego udziału elektromobilności na podstawie szacunków kosztów zewnętrznych transportu tradycyjnego i elektrycznego
 • Zastosowanie dwóch modeli ekonomicznych w Polsce – jako studium przypadku

Rezultaty projektu:

Projekt dostarczy:

 • Wyników technicznych opublikowanych jako indywidualne publikacje (w ramach sieci ENEPRI, www.enepri.org). Uczestniczące jednostki naukowe mają szerokie oddziaływanie na poziomie krajowym, a wszystkie rezultaty będą ponadto dostępne dla europejskiej społeczności naukowej
 • Policy briefs publikowanych przez IHS i inne jednostki uczestniczące w projekcie
 • Większość wyników projektu zostanie zaprezentowana podczas konferencji oraz  na forach naukowych (dyskusja akademicka wzbogaci jakość publikacji)

Ponadto, zostaną dostarczone następujące raporty:

 • Pierwszy raport tymczasowy (miesiąc 6.)
 • Pierwszy raport roczny (miesiąc 12.)
 • Drugi raport tymczasowy (miesiąc 18.)
 • Drugi raport roczny (miesiąc 24.)
 • Raport końcowy (miesiąc 30.)
 • Rekomendacje dla polityki (,,Droga do elektromobilności’’) (miesiąc 12.)

Partnerzy:

Lider: Institute for Advanced Studies (Vienna)
Institut fur Hohere Studien (IHS)
Deutches Institut fur Wirtschaftsforschung (DIW)
Insitut fur Energiesysteme Elektrische Antriebe, Technische Universitat Wien (ESEA)
Oko-Institut (OEI)

Sponsor:

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR)