01 Sty 2015 - 02 Sty 2015

Sektory „wrażliwe” w gospodarkach państw Partnerstwa Wschodniego

 

01.2015 - 06.2016

Opis projektu:

W ramach projektu przeprowadzony zostanie przegląd gospodarek regionu postsowieckiego, ze szczególnym uwzględnieniem sektorów energetycznego oraz maszynowego, których stan w znacznym stopniu determinuje proces modernizacji krajów Partnerstwa Wschodniego. Porównane zostaną doświadczenia krajów Grupy Wyszehradzkiej (ang. Visegrad Four, V4)  w zakresie procesu transformacji wymienionych sektorów.

Tzw. sektory „wrażliwe” gospodarek państw Partnerstwa Wschodniego mają kilka cech wspólnych: (i) ich udział w gospodarce krajowej wynosi 8-10 proc. (lub więcej); (ii) ich funkcjonowanie wymaga dużych nakładów kapitału oraz środków przeznaczanych na technologię; ponadto cykl inwestycyjny jest bardzo długi; (iii) najbliższe relacje między poszczególnymi sektorami występują na terenie Wspólnoty Niepodległych Państw, gdzie głównym bodźcem integrującym są działania Federacji Rosyjskiej na niekorzyść współpracy z Unią Europejską (iv) sposób zarządzania tymi sektorami w przyszłości może w znacznym stopniu wpłynąć na modernizację i rozwój poszczególnych krajów Partnerstwa Wschodniego.

Cele projektu:

Projekt ma trzy główne cele: (1) stworzenie platformy dyskusyjnej dla krajów Partnerstwa Wschodniego oraz podniesienie świadomości decydentów krajów Unii Europejskiej i Grupy Wyszehradzkiej na temat najbardziej palących problemów gospodarczych; (2) porównane doświadczeń krajów V4 oraz Partnerstwa Wschodniego (w szczególności z lat 90. XX w.); (3) podniesienie świadomości obywateli oraz decydentów na temat trudności dotyczących funkcjonowania poszczególnych sektorów gospodarek krajów Partnerstwa Wschodniego oraz poprawa poziomu debaty publicznej na temat procesu integracji tych państw.

Struktura projektu i zaangażowanie CASE:

Inicjatywa obejmuje trzy elementy: (i) przegląd makroekonomiczny, (i) analiza sektora maszynowego oraz (iii) analiza sektora energetycznego i sektora wymagającego dużych zasobów energii. Każdemu z nich zostanie poświęcony osobny raport (ok. 15-20 stron). Instytucje partnerskie będą pracowały w parach, w skład których wchodzić będzie odpowiednio jeden przedstawiciel grupy V4 oraz Partnerstwa Wschodniego, które to będą odpowiedzialne za opracowanie oraz zaprezentowanie poszczególnych raportów. Badania zostaną opatrzone komentarzem zaangażowanych w projekt instytutów badawczych oraz będą przeanalizowane przez ekspertów oraz przedstawicieli biznesu podczas seminariów organizowanych w ramach projektu.  CASE jest zaangażowane w opracowanie raportu makroekonomicznego oraz przygotowanie otwartego warsztatu w kwietniu 2015, który zainaguruje projekt.

 

Sponsor: International Visegrad Fund

Partnerzy:

Research Center of the Slovak Foreign Policy Association (Słowacja);
Institute for Economic Research and Policy Consulting (Ukraina);
CASE-Center for Social and Economic Research (Polska);
Viitorul - Institute for Development and Social Activities (Mołdowa);
CASE BELARUS – Center for Social and Economic Research Belarus (Białoruś)