01 Lut 2006 - 02 Lut 2006

Program Operacyjny Kapitał Ludzki: Diagnoza

02.2006 - 03.2006

Opis Projektu:

Zespół ekspertów CASE na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego przygotował diagnozę głównych wyzwań dla lepszego wykorzystania zasobów ludzkich w Polsce. Celem diagnozy było umożliwienie właściwego wyboru priorytetów i działań nowego programu operacyjnego Kapitał Ludzki, który ma być finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2007-2013.

Diagnoza koncentrowała się na wyzwaniach w realizacji polityki w sześciu głównych obszarach. Te obszary to inwestycje w kapitał ludzki, zwiększanie zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw, aktywna polityki rynku pracy, wzmacnianie integracji społecznej oraz zwalczanie dyskryminacji, a także wzmacnianie administracji publicznej i sektora pozarządowego.
 

Sponsor:    

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego