EU, Europe, industrial organization, industrial policy, Infrastructure, energy and climate change, Research

Polityka przemysłowa UW: analiza ostatnich dokonań oraz rekomendacje na przyszłość

Opis projektu:

Opracowanie stanowić będzie wkład w toczącą się debatę na temat roli zintegrowanej polityki przemysłowej Unii Europejskiej, której celem jest wspieranie gospodarek narodowych oraz poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw. W naszej ocenie, przygotowana opinia ekspercka ułatwi członkom Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii działającej przy Parlamencie Europejskim (ang. Industry, Research and Energy Comittee, ITRE Committe) wypracowanie stanowiska w tej kwestii (w szczególności jeżeli chodzi o określenie czy i w jakim stopniu polityka UE jest skutecznie wdrażana).

Główne cele projektu:

Celem projektu jest przeprowadzenie ewaluacji dotyczącej efektywności polityki przemysłowej UE, przedstawienie narzędzi stosowanych w celu pobudzenia rozwoju przemysłu w kontekście reindustrializacji oraz utworzenia miejsc pracy w sektorze produkcyjnym oraz w sektorze usług dla pracowników wysoko wykwalifikowanych. 

 

Rezultaty projektu: 

Analiza polityki przemysłowej Unii Europejskiej oraz przedstawienie rekomendacji.

 

Sponsor: Parlament Europejski, Dyrekcja ds. Polityki Gospodarczej i Naukowej. 

Partnerzy: CSIL (Włochy).