Advisory, bank centralny, cel inflacyjny, Europe, Financial sector, inflacja, Macroeconomics and macroeconomic policy, NBP, polityka monetarna, Polska

Inflacja bazowa oraz zmiany cen względnych w Polsce

Opis projektu:

Celem projektu było zbadanie zmian struktury cen w Polsce oraz określenie ich wpływu na procesy inflacyjne. Eksperci CASE przygotowali następujące opracowania: "Zmiany cen relatywnych a inflacja w Polsce 1991-2001" (P. Woźniak); "Badanie wpływu efektu Harroda-Balassy-Samuelsona na ceny relatywne w Polsce" (Ł. Rawdanowicz) oraz "Średnie ważone wariancją jako miary inflacji bazowej. Przegląd metod oraz analiza empiryczna na danych polskich" (P. Woźniak).

Sponsor:

Narodowy Bank Polski