01 Sty 2015 - 02 Sty 2015

Analiza rozwiązań stosowanych w zakresie pobudzania inwestycji prywatnych w sektorze rolniczym na Ukrainie

01.2015 - 05.2015

 

Opis projektu:

Program OECD „Konkurencyjność Eurazja” dotyczy rozwoju sektora prywatnego na Ukrainie. W ramach inicjatywy w 2009 r. powołano do życia projekt „Strategia dotycząca zwiększania konkurencyjności wybranych sektorów ukraińskiej gospodarski”. W jego efekcie powstał raport dotyczący barier politycznych uniemożliwiających zwiększenie konkurencyjności w sektorze rolniczym (m.in. produkcji wyrobów mlecznych czy ziaren). Na jego podstawie w 2012 r. przygotowano dwa opracowania zawierające zalecenia mające poprawić działalności tych obszarów gospodarki.

Celem publikacji przygotowanej w ramach projektu „Analiza rozwiązań stosowanych w zakresie pobudzania inwestycji prywatnych w sektorze rolniczym na Ukrainie” jest wskazanie narzędzi, których zastosowanie przyczyni się do podniesienia poziomu inwestycji w sektorze rolniczym na Ukrainie oraz poprawy ich jakości. Wyznaczenie spójnych ram prowadzonej polityki jest niezbędnym elementem procesu tworzenia środowiska sprzyjającego inwestycjom (dotyczy to inwestycji krajowych, zagranicznych, zarówno małych jak i dużych). Opracowanie dotyczy wybranych obszarów, które obejmuje  dokument „Podstawy polityki na rzecz inwestycji w sektorze rolniczym przygotowanych przez OECD” (ang. OECD Policy Framework for Investment in Agriculture, PFIA). PFIA jest elastycznym narzędziem, które stawia pytania dotyczące najważniejszych obszarów polityki gospodarczej.  Decydenci zainteresowani stworzeniem  środowiska atrakcyjnego dla inwestorów oraz zwiększaniem korzyści płynących z realizowanych projektów powinni podjąć kroki umożliwiające znalezienie na nie odpowiedzi.


Cele projektu:

Celem opracowania przygotowanego w ramach projektu „Analiza rozwiązań stosowanych w zakresie pobudzania inwestycji prywatnych w sektorze rolniczym na Ukrainie” jest wskazanie narzędzi, których zastosowanie przyczyni się do podniesienia poziomu inwestycji w sektorze rolniczym na Ukrainie oraz poprawy ich jakości.

Struktura projektu i zaangażowanie CASE:

CASE odpowiedzialne jest za przygotowanie raportu dotyczącego obecnej polityki w zakresie pobudzania prywatnych inwestycji w sektorze rolniczym na Ukrainie. Część wstępna zawiera dane dotyczące poziomu inwestycji w tej części gospodarki w ostatnim dziesięcioleciu. Pozostałe rozdziały publikacji dotyczą następujących zagadnień:

  • prawo własności do ziemi i wód – prawo własności do ziemi oraz funkcjonowanie systemu administracyjnego w tym zakresie; dostęp do wody oraz prawa do  jej użytkowania; mechanizmy wywłaszczenia i przyznawania odszkodowań;
  • polityka dotycząca handlu produktami rolnymi – bariery administracyjne, regulacyjne i fiskalne ograniczające handel krajowy; narzędzia wspierające i promujące eksport towarów rolnych; bariery taryfowe i nie-taryfowe w zakresie handlu czynnikami produkcji i usługami; bilateralne i regionalne umowy handlowe dotyczące sektora rolniczego;
  • rozwój infrastruktury rolniczej – alokacja kompetencji w zakresie projektowania infrastruktury; budowa i utrzymanie infrastruktury; narzędzia stosowane w celu przyciągnięcia prywatnych inwestycji infrastrukturalnych; przedstawienie kształtu polityki w zakresie irygacji, transportu, magazynowania, energii oraz technologii komunikacyjnych i informacyjnych;
  • polityka dotycząca ochrony środowiska – wyzwania ochrony środowiska w sektorze rolniczym; obowiązująca polityka i rozwiązania legislacyjne; mechanizmy instytucjonalne wdrażania i zapewnienia efektywności funkcjonowania konkretnych rozwiązań; narzędzia stosowane w celu przeciwdziałania zmianom klimatu oraz neutralizacji ich negatywnych efektów.

OECD odpowiedzialne jest za przygotowanie rozdziałów dotyczących polityki inwestycyjnej oraz sektora finansowego.     


Efekty projektu:

Analiza dotycząca stosowanych rozwiązań w zakresie inwestycji. Publikacja będzie także zawierać rekomendacje dotyczące pobudzania inwestycji prywatnych w sektorze rolniczym na Ukrainie ze szczególnym uwzględnieniem prawa własności do ziemi, handlu, rozwoju infrastruktury oraz polityki ochrony środowiska.

Sponsor: OECD

Partner: OECD