Zmiany zatrudnienia: metoda oceny pracowników w trakcie trwania kariery zawodowej, mobilność wewnętrzna oraz międzypokoleniowe inicjatywy wydłużające aktywność zawodową

07.2014 - 11.2014

Opis projektu:

Celem projektu jest poszerzanie wiedzy na temat metod zwiększania zdolności do pracy ludzi w wieku przedemerytalnym oraz możliwości ich zatrudnienia w polskich firmach. Analiza przeprowadzona zostanie z wykorzystaniem metody oceny pracowników w trakcie trwania kariery zawodowej (ang. mid-career review, MCR). Narzędzie to umożliwia oszacowanie stopnia dopasowania kwalifikacji pracowników do uwarunkowań i wymagań rynkowych, które to pozwala zapobiec utracie pracy oraz stanowi warunek zapewnienia bezpiecznej ścieżki kariery do momentu przejścia na emeryturę.

Główne cele projektu:


Główne cele projektu obejmują następujące aspekty: (1) zebranie szczegółowych informacji jakościowych dotyczących praktyk firm w zakresie stosowania metody oceny pracowników w trakcie trwania kariery zawodowej; zmian ścieżek kariery pracowników; mobilności wewnętrznej oraz horyzontalnych zmian zawodowych w celu dostarczenia informacji na temat motywacji i działań poszczególnych podmiotów (pracowników, kadry zarządczej oraz decydentów) oraz ich wkładu w przeprowadzaniu metody oceny pracowników w trakcie trwania kariery; (2) dostarczenie decydentom na szczeblu krajowym oraz europejskim informacji na temat praktyk w zakresie stosowania metody oceny pracowników w trakcie trwania kariery zawodowej oraz jej wkładu w wydłużanie życia zawodowego, a także poprawy efektywności działalności przedsiębiorstw i jakości pracy; (3) analiza relacji między wewnętrzną mobilnością zawodową oraz wynikami działalności działów HR; (4) ustalenie czy metoda metody oceny pracowników w trakcie trwania kariery zawodowej jest jedynym narzędziem doradztwa i wsparcia zawodowego, które umożliwia oszacowanie konieczności stosowania rozwiązań takich, jak przebranżowienie, podjęcie szkoleń, zmiana ścieżki kariery; (5) ustalenie czy przedsiębiorstwa prognozują konieczność przeprowadzenia zmian lub rotacji pracowniczych zgodnie z modelem MCR; wskazanie stopnia zgodności tych zmian z modelem MCR; wskazanie narzędzi stosowanych w celu oszacowania preferencji pracowników oraz tego czy są one uwzględniane przy powierzaniu nowych obowiązków; (6) oszacowanie czy w przedsiębiorstwach znajdują się stanowiska dostępne wyłącznie dla pracowników ze znaczącym doświadczeniem zdobytym dzięki pracy w tej firmie; (7) ustalenie czy przedsiębiorstwo stosuje specyficzne schematy w zakresie wewnętrznego transferu wiedzy; wskazanie czy w przedsiębiorstwie znajdują się stanowiska wymagające szerokiej i specjalistycznej wiedzy, które przeznaczone są dla pracowników wyższym stopniem w celu ułatwienia wewnętrznego transferu wiedzy; (8) wskazanie czy przedsiębiorstwo korzysta z wewnętrznego lub zewnętrznego doradztwa w celu dopasowania kwalifikacji pracowników do stanowisk pracy; ustalenie czy przedsiębiorstwo oferuje pracownikom szkolenia umożliwiające łatwiejsze przystosowywanie się do zmian zakresu obowiązków; oszacowanie czy krótkoterminowe kontrakty pracy oraz programy ograniczania zatrudnienia umożliwiają pracownikom wyższym stopniem stopniowe opuszczanie rynku pracy oraz równocześnie zmieniają ich zakres obowiązków w kierunku mentoringu i powalają na łączenie zobowiązań rodzinnych i zawodowych; (9) ustalenie czy w przedsiębiorstwie. odbywają się kampanie promujące wartość doświadczenia starszych pracowników, ich umiejętności i wiedzę oraz ich znaczenie dla przedsiębiorstwa

 

Zaangażowanie CASE:

Analiza dotyczyć będzie praktyk dwóch wybranych przedsiębiorstw w zakresie stosowania metody MCR. Umożliwi ona wskazanie oraz oszacowanie najlepszych rozwiązań dotyczących wdrażania MCR w działalności sektora prywatnego.

Badanie obejmować będzie 5 następujących etapów:

1) Zebranie informacji od przedsiębiorstw biorących udział w projekcie przedstawiających praktyczne sposoby stosowania metody MCR jako narzędzia motywującego do dokonywania zmian w zakresie zatrudnienia (m.in. strategie zatrudnienia, procedury dotyczące zatrudnienia, regulaminy wewnętrzne). Analiza tych informacji stanowić będzie podstawę do opracowania kwestionariuszy, które wykorzystane zostaną w kolejnych etapach realizacji projektu. Umożliwi ona także, skonfrontowanie rozwiązań przedstawionych w literaturze z praktyką przedsiębiorstw

2) Opracowanie protokołów z rozmów przeprowadzonych z przedsiębiorstwami

3) Badania terenowe przeprowadzone w dwóch przedsiębiorstwach, zebranie danych ilościowych i jakościowych

4) Analiza danych ilościowych i jakościowych zebranych zgodnie z wytycznymi projektu

5) Opracowanie elementów końcowych: transkrypcje rozmów, odpowiednie schematy kodów, studia przypadku, raport przedstawiający najważniejsze wnioski oraz wskazówki dla decydentów

 

Materiały użyte podczas realizacji projektu:

1) Wytyczne dotyczące sposobu prowadzenia rozmów z szefami działów zasobów ludzkich, osobami zarządzającymi produkcją i przedstawicielami pracowników 

2) Transkrypcja w/w rozmów (z wykorzystaniem linii numerycznych)

3) Ramy oraz metodologia w zakresie wykorzystanego sposobu kodowania

4) Przedstawienie najważniejszych ustaleń dotyczących dwóch studiów przypadku

5) Materiały dodatkowe pozyskane od przedsiębiorstw (wytyczne, regulacje, kwestionariusze, dane statystyczne itp.)

6) Wzór umowy dotyczącej zgody na publikację studiów przypadku

7) Procedura ochrony danych

 

Lista została opracowana przez Eurofund.

 

Sponsor: Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound)