Oddziaływanie odległych efektów klimatycznych na europejski zrównoważony rozwój, politykę i handel (RECEIPT)

O projekcie:

W zglobalizowanym świecie europejska gospodarka będzie coraz bardziej narażona na wpływy zmian klimatu, występujące poza jej granicami. Ruch dóbr i usług, ludzi oraz kapitału zachodzi coraz szybciej i w większych ilościach. Ten złożony system ujawnia zglobalizowane narażenie Europy na klimat, strukturę jej podatności i ryzyka, poprzez które zarówno stopniowe, jak i nagłe skutki cech klimatycznych w dowolnym miejscu na świecie (huragany, susze, topnienie lodowców) rozprzestrzeniają się, wpływając ostatecznie na społeczno-ekonomiczne dobrobyt Europy. Świadomość społeczna w Europie dotycząca wrażliwości na globalne skutki klimatyczne stale rośnie.

Formalna analiza, która mapuje potencjalne skutki odległych cech klimatycznych, nie jest prosta. Czynniki klimatyczne, ścieżki połączeń i wpływy na sektory gospodarki są ze sobą związane i w pewnym stopniu wzajemnie zależne. Stosowanie modelu analizy wyników "od góry na dół" prawdopodobnie nie dostarczy użytecznych, wiarygodnych i reprezentatywnych informacji, w których wszystkie istotne składniki ryzyka związane z zagrożeniami, ekspozycją i podatnością będą uwzględnione w sposób odpowiedni do profili ryzyka użytkowników.

Bazując na ostatnich badaniach można wnioskować, że "scenariusze" opisujące wpływy odległych efektów klimatycznych na europejskie sektory gospodarki dostarczają uzupełniających informacji na temat odległego ryzyka klimatycznego. Opracowywanie scenariuszy jest prowadzone przez interesariuszy, którzy oceniają efekty odległych zmian klimatu na Europę poprzez anegdotyczne i eksploracyjne działania. Zaletą oceny ryzyka poprzez scenariusze, w porównaniu z konwencjonalną oceną ryzyka jest to, że (a) upraszacza zbieranie danych i modeli, które są potrzebne do stworzenia zrozumiałych scenariuszy, (b) ponieważ same scenariusze są opracowywane wspólnie z interesariuszami, ryzyko jakie ze sobą niosą będzie łatwiej akceptowane i przyjęte w polityce oraz procesie podejmowania decyzji.

Aby dogłębnie zbadać temat europejskiego ryzyka wynikającego z odległych cech klimatycznych, projekt RECEIPT opracuje i wdroży nowatorską koncepcję analizy, opartą na scenariuszach tworzonych przez interesariuszy, która mapuje połączenia między europejskimi działaniami społeczno-gospodarczymi, a odległymi zagrożeniami klimatycznymi. Korzystając ze scenariuszy opracowanych dla wybranych sektorów, RECEIPT ma następujące główne cele:

  1. Zmapowanie światowych punktów, dla których odległe obszary mają największe znaczenie, istotnych dla Europy ze względu na ich ścieżki połączeń i wrażliwość na zmiany klimatu, przy użyciu archiwów klimatycznych;
  2. Wspólne opracowywanie scenariuszy sektorowych z partnerami społecznymi, opisujących związek między klimatem a nieklimatycznymi czynnikami napędowymi następujących działalności społeczno-gospodarczych: bezpieczeństwo żywności w Europie, sieci finansowe/kapitałowe, rozwój międzynarodowy, łańcuchy dostaw i wartości oraz infrastruktura nadbrzeżna w Europie;
  3. Ocena skutków społeczno-gospodarczych dla Europy według każdego z wybranych scenariuszy w ramach trzech "paryskich scenariuszy", przedstawiających powiązane ze sobą ścieżki rozwoju społeczno-gospodarczego, adaptacji, zapobiegania i zmian klimatu do połowy XXI wieku;
  4. Synteza scenariuszy prowadząca do ogólnoeuropejskiej oceny ryzyka społeczno-gospodarczego, skupiająca się na różnicach między trzema "paryskimi scenariuszami";
  5. Innowacyjne koncepcje na stronie internetowej, wizualizacjące potencjalne skutki odległych czynników klimatycznych i opcje zmniejszania ryzyka.

Finansowanie projektu: Horizon 2020

Koordynator projektu: Deltares (Holandia)

Partnerzy projektu: Deltares, CASE– Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych – Fundacja Naukowa (Polska), Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut-Knmi, Stichting Vu, Stichting Netherlands Escience Center, Internationales Institut Fuer Angewandte Systemanalys, Potsdam Institut Fuer Klimafolgenforschung, Eidgenoessische Technische Hochschule Zuerich, Universitaet Bern, R2 Water, Arctik Sprl, Fondazione Centro Euro-Mediterraneo Sui Cambiamenti Climatici, The University Of Reading, Cicero Senter Klimaforskning Stiftelse, Stichting Solidaridad, Sayers And Partners Llp, University of Leeds, Stichting International Red Cross Red Crescent Centre on Climate Change And Disaster Preparedness

Strona internetowa projektu: https://climatestorylines.eu/