05 Dec 2023 - 30 Apr 2024
Europe, Infrastructure, energy and climate change

Natural disasters: anticipatory governance and disaster risk management from a local and regional perspective

Pandemia COVID-19, wojna tuż za progiem, niszczycielskie powodzie w Słowenii, pożary lasów w Grecji i na Cyprze, nieustępliwe fale upałów we Włoszech i Hiszpanii - to tylko kilka przykładów, które podkreślają potrzebę lepszego przygotowania, radzenia sobie i odbudowy po katastrofach i kryzysach. To jedno z najważniejszych wyzwań dla władz lokalnych i regionalnych.

Badanie skoncentruje się na tym, jak rozwijać i ulepszać zarządzanie antycypacyjne wobec katastrof, zarządzanie ryzykiem katastroficznym i adaptację przez władze lokalne i regionalne. Główny nacisk zostanie położony na skrajne zdarzenia pogodowe i katastrofy związane z klimatem, ze względu na ich rosnącą częstotliwość, intensywność i wpływ. Zapewni krótki przegląd podatności regionalnej w Europie, podsumuje stan rzeczy i zanalizuje korzyści płynące z podejścia antycypacyjnego, czyli gotowości do radzenia sobie z katastrofami w zarządzaniu ryzykiem i kryzysami (przechodząc od podejścia reaktywnego do myślenia i działania proaktywnego) oraz adaptacji klimatycznej. Ponadto zanalizuje wyzwania związane z przyjęciem i wdrożeniem takiego podejścia, obejmując przykłady najlepszych praktyk miast oraz lokalnych i regionalnych władz, które opracowały narzędzia i inicjatywy mające na celu adaptację do zmian klimatu i redukcję ryzyka katastroficznego oraz zintegrowanie ich w lokalne i regionalne planowanie, w celu wzmocnienia lokalnej odporności. Ponadto wyciągnięte zostaną wnioski z nauki oraz najlepszych praktyk tych samorządów, które odzyskały siły po katastrofach i wzmocniły swoją odporność, stosując zasadę lepszego budowania, zgodnie z UNDRR.

Wyniki badania zostaną sformułowane jako konkretne sugestie, zorientowane na przyszłość, dotyczące poprawy zaangażowania regionów i miast w realizację celów UE, dotyczących odporności na katastrofy oraz dążenia do podejścia przekrojowego, każącego budować "odporność poprzez projektowanie". Badanie pozwoli zintegrować kryteria podatności i rozważania dotyczące odporności w polityki publicznej, regulacjach, planach działania, programach inwestycyjnych itp., w szczególności na poziomie lokalnym i regionalnym. Badanie obejmie fiszki skoncentrowane na kraju (z uwzględnieniem poziomu regionalnego i lokalnego), zawierające prosty przegląd ram prawnych i finansowych w danym obszarze oraz analizę niektórych istotnych, i, jeśli to możliwe, lokalnych i regionalnych, przyszłościowych najlepszych praktyk.

Zleceniodawca: Europejski Komitet Regionów

Lider projektu: CASE – Centrum Badań Społecznych i Ekonomicznych

Partner: Fraunhofer ISI