Advisory, Eastern Europe, Caucasus and Central Asia, Macroeconomics and macroeconomic policy, makroekonomia, Rumunia, Trade, economic integration and globalization

Opracowanie kwartalnego modelu makroekonomicznego dla Rumunii

O projekcie:

Latem 1999 roku Wojciech Maliszewski i Maryla Maliszewska brali udział w budowie kwartalnego modelu makroekonomicznego dla Rumunii wykorzystanego do prognozowania PKB, inflacji i handlu zagranicznego. W tym celu dokonano interpolacji rocznych danych PKB i wyestymano podstawowe równania makroekonomiczne. Model oraz rezultaty symulacji zostały zaprezentowane na seminarium zorganizowanym przez CEROPE. Latem 2000 Wojciech Maliszewski pracował nad modelem równowagi ogólnej analizującym skutki subsydiowania energii dla alokacji zasobów w Rumunii. Rezultaty badania zostały zaprezentowane na seminarium zorganizowanym przez CEROPE.