Labor market, social policy and social services

Przygotowanie podręcznika dobrych praktyk w walce z dezinformacją na poziomie lokalnym i regionalnym

Mając na uwadze ustalone ramy na szczeblu europejskim, konieczne jest zapewnienie wykorzystania dostępnych narzędzi na wszystkich poziomach i przez wszystkich odpowiednich uczestników, którzy mogą przyczynić się do wspólnego celu - wzmocnienia odporności obywateli na dezinformację. Chociaż korzystne jest przyjęcie szerokich strategii, należy je dostosować do konkretnego regionalnego i lokalnego kontekstu.

Rzadko zwraca się uwagę na to, że władze lokalne i regionalne, będące najbliżej obywateli, mogą stanowić cenny atut w walce z dezinformacją. Konieczne jest uznanie ich roli w opracowywaniu specyficznych, dostosowanych działań i przekazów, które mogą wesprzeć zaangażowanie w zwalczanie dezinformacji na szczeblu krajowym i europejskim. Władze lokalne i regionalne powinny otrzymać wsparcie w podnoszeniu w swoich okręgach świadomości, dotyczącej zagrożeń związanych z dezinformacją oraz w rozwijaniu zdolności do szybkiego na te zagrożenia reagowania.

Celem projektu jest stworzenie przeglądu istniejących ram UE oraz dostępnych narzędzi, które pomogą w zwalczaniu dezinformacji, uwzględniając specyficzne wyzwania, jakie napotykają władze lokalne i regionalne. Korzystając z istniejących ram i najlepszych praktyk, projekt ma również na celu przedstawienie lokalnym i regionalnym uczestnikom konkretnych zaleceń dotyczących skutecznych działań przeciw dezinformacji, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji medialnej i obywatelskiej. Przegląd zawierać będzie propozycje wsparcia Komitetu Regionów (CoR) w tym obszarze.

Lider projektu: Millieu

Partner: CASE

Klient: Komitet Regionów