01 Cze 2022 - 01 Wrz 2022

Belarus BeeHive – wspieranie nowych inicjatyw na rzecz transformacji i reform

Projekt opierał się na założeniu, że wywołane protestami z 2020 roku zmiany w białoruskim społeczeństwie będą miały długotrwałe i nieodwracalne skutki, mimo że aktywność obywatelska została czasowo zepchnięta do podziemia. Przyjęto również, że zapotrzebowanie na fundamentalną przebudowę systemu politycznego i reformy sektorowe pozostanie silne i w ciągu kilku lat doprowadzi do zmiany reżimu politycznego. Przy nadejściu tej zmiany potrzebne będą plany możliwych dróg wprowadzania reform, plany działania dla poszczególnych sektorów i opracowane ze wsparciem obywateli projekty reform. Aktywna praca nad ich tworzeniem pomoże białoruskiemu społeczeństwu obywatelskiemu przetrwać i kontynuować działalność w represyjnym środowisku oraz przygotować się w jak największym stopniu na okres po transformacji systemowej. Wtedy to jego wiedza i zaangażowanie będą potrzebne do wsparcia procesu reform.

Opracowywanie reform będzie procesem partycypacyjnym, włączającym wiele zainteresowanych stron, w przeciwieństwie do wcześniejszych prób zbudowania społeczeństwa obywatelskiego i opozycji politycznej. Opierały się one wówczas na próbach reform przygotowywanych bez konsultacji społecznych i często mających służyć realizacji konkretnych celów politycznych.

Pierwszym celem projektu Belarus Beehive było zapewnienie wsparcia w zakresie prowadzenia analiz społecznych koalicjantom i kluczowym interesariuszom, takim jak Rada Koordynacyjna, biuro Swiatłany Cichanouskiej i Narodowy Zarząd Antykryzysowy. Powstałe dokumenty będą mogły być użyte w bieżących aktywnościach tych podmiotów, przed transformacją demokratyczną, jak również po niej, wraz z pojawieniem się potrzeby przeglądu istniejących i stworzenia nowych praw i regulacji. Drugim celem projektu było doprowadzenie do wzrostu społecznej świadomości znaczenia reform i zapotrzebowania na nie oraz do poszerzenia grona zainteresowanych stron.

Zespół CASE Belarus miał dostarczyć badanie naukowe oraz raport w dwóch kwestiach: reforma przedsiębiorstw państwowych oraz reforma systemu podatkowego.

Lider projektu: CASE – Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych

Sponsor: Białoruskie Stowarzyszenie Ośrodków Badawczych, konsorcjum BeeHive