01 Gru 2011 - 02 Gru 2011

Polska - Spełnienie celów strategii Europa 2020 – zapewnienie spójności społecznej

12.2011 - 04.2012

Opis projektu:

Projekt polega na zbadaniu kosztów i korzyści płynących ze spełniania celów wyznaczonych przez strategię Europa 2020 w zakresie integracji społecznej w Polsce. Badanie jest prowadzone w ramach szerokiej inicjatywy Unii  Europejskiej “Strategia Europa 2020 na rzecz inteligentnego, zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu", ukierunkowanej na spełnienie pięciu ambitnych celów w dziedzinie: zatrudnienia, innowacji, edukacji, włączenia społecznego oraz klimatu i energii. W ramach badań, eksperci CASE, badają perspektywy na rynku pracy, minimalne płace i kondycję polskich gospodarstw.

Cele ogólne:

Badanie analizuje następujące zagadnienia:

  1. Wpływ aktywizacji rynku pracy na młodych, niepełnosprawnych i starszych pracowników;
  2. Politykęi wobec narażonych na wykluczenie, wobec rodzin wielodzietnych;
  3. Wpływ płacy minimalnej i wieku przejścia na emeryturę na kwestie ubóstwa i wykluczenia społecznego.

W oparciu o wyniki projektu, Bank Światowy opracuje ewentualne zalecenia dotyczące zmian prowadzonej polityki.

Struktura projektu i zaangażowanie CASE:

Eksperci CASE prowadzą badania na zlecenie Banku Światowego. Projekt trwa od 12 grudnia 2011 do 30 kwietnia 2012. Pierwsza wersja raportu będzie zaprezentowana 31 marca. Miesiąc później przedstawiona zostanie ostateczna wersja raportu, zawierająca komentarze z Banku Światowego.

Rezultaty  projektu

Kluczowym rezultatem projektu jest raport.
 Po jego akceptacji dokonanej przez Bank Światowy, CASE, we współpracy z Bankiem Światowym, zorganizuje 1-2 wydarzenia rozpowszechniające jego zawartość z przedstawicielami polskiego rządu i pozostałymi zainteresowanymi stronami.

Sponsor: Bank Światowy