07 Lut 2004

Deregulacja rynku produktów i usług oraz nieruchomości

Streszczenie

Celem raportu jest postawienie diagnozy obecnego stanu administracyjnej interwencji na rynkach dóbr, usług i nieruchomości w Polsce oraz sformułowanie na jej podstawie wniosków co do niezbędnych zmian, sprzyjających poszerzeniu wolności gospodarczej i zmniejszeniu obciążeń biurokratycznych nałożonych na przedsiębiorców. Przedmiotem analizy raportu są w szczególności następujące obszary: (1) regulacje prawne i praktyka rejestracji działalności gospodarczej osób fizycznych i rejestracji osób prawnych (spółek); (2) zakres swobody podejmowania działalności gospodarczej, a ściślej obszary działalności reglamentowane przez państwo za pomocą koncesji i zezwoleń; (3) ograniczenia swobody wykonywania zawodów; (4) stopień i jakość regulacji rynku nieruchomości oraz (5) rynek mieszkań.