Advisory, Europe, konkurencyjność, Macroeconomics and macroeconomic policy, polska gospodarka, wzrost gospodarczy

Źródła wzrostu i konkurencyjności w Polsce

 

Opis Projektu:

Opracowanie pt. Źródła wzrostu i konkurencyjności w Polsce ma na celu identyfikację wiodących sektorów w polskiej gospodarce oraz czynników wzrostu w ostatnim dziesięcioleciu, ze szczególnym uwzględnieniem wzrostu produktywności (TFP) wynikającego z realokacji środków pomiędzy sektorami, jak też wewnątrzsektorowej. Analiza dla ostatnich dwóch lat (2003-2004) zostanie rozbudowana o próbę charakterystyki innych czynników warunkujących konkurencyjność i dynamiczny wzrost poszczególnych sektorów.

 

Sponsor:

Bank Światowy