Advisory, Eastern Europe, Caucasus and Central Asia, Financial sector, Kirgistan, Macroeconomics and macroeconomic policy, Post-communist transition and development issues, Private sector development, innovation and knowledge-based economy, Trade, economic integration and globalization, transformacja

Wspieranie transformacji gospodarczej w Kirgistanie

Opis projektu:

Projekt ten, zrealizowany wspólnie przez CASE i CASE-Kyrgyzstan i sfinansowany przez Open Society Institute miał dwa cele:

  1. doradztwo dla rządu Kirgistanu oraz
  2. wzmocnienie i konsolidacja lokalnego potencjału intelektualnego poprzez przekazanie know-how ekspertów CASE specjalistom z CASE-Kyrgyzstan.

W ramach projektu opracowany został model makroekonomiczny dla Kirgistanu, zainicjowana została także kwartalna publikacja makroekonomiczna pt. "Kyrgyz Economic Outlook", prezentująca bieżącą sytuację oraz prognozy dla gospodarki kirgiskiej. Zorganizowano również kurs modelowania makroekonomicznego dla pracowników Ministerstwa Finansów Kirgistanu oraz seminaria, poświęcone wybranym zagadnieniom transformacji, dla polityków i pracowników administracji państwowej. Powstało kilkanaście opracowań, dotyczących banku centralnego Kirgistanu, reżimów kursowych, inflacji, budżetu państwa, sektora bankowego i finansowego, prywatyzacji, inwestycji zagranicznych, sektora energetycznego oraz efektywności pomocy zagranicznej dla Kirgistanu.

Zespołem ekspertów kierował Jacek Cukrowski.