Advisory, Eastern Europe, Caucasus and Central Asia, Financial sector, Institutional reforms, Macroeconomics and macroeconomic policy, Post-communist transition and development issues, Ukraina

Wspieranie transformacji gospodarczej na Ukrainie

Opis projektu:

Był to projekt, finansowany wspólnie przez biura USAID w Warszawie i Kijowie. Kierownikiem projektu był Marcin Łuczyński, a głównym konsultantem Marek Dąbrowski. W skład grupy eksperckiej wchodzili także przedstawiciele NBP i Komisji Papierów Wartościowych. Stałymi przedstawicielem CASE na Ukrainie byli Aleksiej Krivtsov a następnie Gennadij Grieblow.

Projekt miał na celu wykorzystanie polskich doświadczeń we wprowadzaniu reform gospodarczych. Polscy eksperci byli konsultantami rządu ukraińskiego w kwestii polityki monetarnej i fiskalnej oraz Narodowego Banku Ukrainy w sprawach dotyczących organizacji rynków finansowych. W ramach projektu były kontynuowane prace nad średniookresowym modelem makroekonomicznym dla Ukrainy, nad którym koordynację sprawował Mirosław Gronicki, a z którego korzystały Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Gospodarki oraz Narodowy Bank Ukrainy.