Europe, Gruzja, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), Mołdowa, Polska, Private sector development, innovation and knowledge-based economy, Research, Ukraina

Transfer wiedzy dla małych i średnich przedsiębiorstw w Gruzji, Mołdawii i na Ukrainie

Opis projektu:
Projekt koncentruje się na sposobach, w jakie małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) w Gruzji, Mołdawii i na Ukrainie mogą wzmocnić swoje powiazania z europejskimi sieciami biznesowymi i think-tankami, celem ułatwienia skutecznej promocji polityki przyjaznej rozwojowi MŚP. Znaczne możliwości oferuje europejska polityka sąsiedztwa podejmowana w ramach Partnerstwa Wschodniego, która sześć wschodnioeuropejskich krajów, w tym Gruzję, Mołdawię i Ukrainę, uznaje za państwa o „znaczeniu strategicznym” dla UE. Wykorzystanie tych możliwości, szczególnie w obszarach prawnego „zbliżenia” oraz wspólnego „rozwoju instytucjonalnego”, będzie jednym z ważnych celów projektu.
 

Cele projektu:
Projekt ma na celu wspomożenie trzech krajów- beneficjentów, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy, w dalszym rozwoju zdolności analitycznych oraz lobbystycznych poprzez stworzenie nowych kanałów komunikacji z MŚP i organizacjami pozarządowymi w krajach V4: Polsce, Węgrzech, Słowacji i Czechach. Powinno to ułatwić transfer wiedzy oraz stworzenie stałej platformy współpracy prowadzącej do zbliżenia MŚP w trzech wspomnianych krajach do europejskich standardów, rynków oraz nowych możliwości biznesowych.


Struktura projektu i rola CASE:
CASE jest koordynatorem projektu.
Podczas pierwszej fazy projektu zidentyfikowane zostaną przeszkody utrudniające MŚP działającym na terenie państw-beneficjentów dalszy rozwój i poszerzanie strefy swojej działalności. Ustalone zostanie też w jakim stopniu przeszkody te są tożsame z problemami, na jakie napotykają lub napotykały w przeszłości MŚP działające w krajach V4. Efektem tej fazy projektu będzie Zielona Księga Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
W trakcie drugiej fazy projektu rezultaty analizy zostaną przedstawione zainteresowanym podmiotom, zwłaszcza przedstawicielom społeczności biznesowych MŚP i prominentnym analitykom na Ukrainie, w Mołdawii i Gruzji.
Podczas trzeciego etapu utworzone zostaną grupy robocze, których celem będzie stworzenie zestawu rekomendacji dla poszczególnych krajów, czyli Białych Ksiąg Małych i Średnich Przedsiębiorstw, zawierających konkretne wytyczne co do dalszych działań.
W ramach ostatniej fazy projektu, celem promocji rekomendowanych zmian, Białe Księgi zostaną zaprezentowane szerszej publiczności podczas konferencji w każdym z trzech krajów- beneficjentów. Konferencja w Kijowie będzie miała odmienny charakter ze względu na międzynarodowy zasięg i uczestników. Posłuży ona za zgromadzenie założycielskie dla nowego zgrupowania organizacji zrzeszających małych i średnich przedsiębiorców oraz przedstawicieli think-tanków z Ukrainy, Gruzji i Mołdawii, oraz ich odpowiedników z państw V4.
 

Partnerzy:

CEVRO Institute
ICEG European Center
Vysoká škola manažmentu/College of Management
CASE Georgia, CASE Ukraine

Sponsor:

The USAID, the IVF (Visegrad+ program)

Strona projektu (w j.angielskim)