Advisory, Europe, inflacja, Macroeconomics and macroeconomic policy, unia monetarna

Rozszerzenie Europejskiej Unii Gospodarczej i Walutowej: różnice w inflacji relatywnej

Opis projektu:

Projekt realizowany przez Łukasza Rawdanowicza w ramach programu grantów badawczych Global Development Network. W projekcie analizowane były strukturalne uwarunkowania inflacji relatywnej (tj. różnicy między inflacją dla dóbr nie podlegających wymianie handlowej i inflacją dla dóbr podlegających wymianie handlowej) w kontekście zróżnicowania stóp inflacji w krajach Unii Europejskiej. Badanie potwierdziło adekwatność wykorzystanego w nim modelu Bergstranda (1991) oraz wcześniejszych wyników badań mówiących o wpływie relatywnej produktywności pracy i zmiennych popytowych na inflację relatywną. Raport merytoryczny z badań przekazany do GDN w maju 2005 r. przedstawia wnioski z analizy zjawiska inflacji relatywnej dla polityki kontroli inflacji w wymiarze europejskim. Publikacja wyników badań w recenzowanym czasopiśmie ekonomicznym planowana jest w pierwszym kwartale 2006 r.

 

Sponsor:

GDN Regional Research Competition, CERGE-EI