Advisory, Europe, Macroeconomics and macroeconomic policy, Private sector development, innovation and knowledge-based economy, reformy gospodarcze, reformy strukturalne, Unia Europejska

Ocena ex-post pomocy makrofinansowej UE udzielonej Rumunii

 

Opis Projektu:

CASE jest członkiem konsorcjum, które otrzymało od Komisji Europejskiej (DG ECFIN) kontrakt ramowy na przeprowadzenie w wybranych krajach oceny ex-post pomocy makrofinansowej udzielonej im przez Unię Europejską. Projekt pt. Ocena ex-post pomocy makrofinansowej UE udzielonej Rumunii wiąże się z oceną efektywności pomocy makrofinansowej udzielanej Rumunii przez Unię Europejską. Badany jest wpływ pomocy na stabilizację makroekonomiczną kraju, reformy strukturalne, oraz przywracanie średnio- i długookresowej zewnętrznej stabilności finansowej. Celem projektu jest wsparcie wysiłków Rumunii w przeprowadzeniu reform gospodarczych i umożliwienie przejścia Macedonii ku gospodarce wolnorynkowej.

 

Sponsor:

Komisja Europejska