01 Cze 2007 - 02 Cze 2007

Białoruś: Wspieranie rozwoju małej przedsiębiorczości i jej przygotowania do reform rynkowych

06.2007 - 12.2007

Opis Projektu:

Celem projektu jest zbadanie środowiska małej przedsiębiorczości na Białorusi oraz zaproponowanie sposobów na jego aktywizację, przyjęcie efektywnych strategii rozwojowych oraz zwiększenie jego zdolności do odgrywania roli bazy społecznej reform rynkowych.

W tym celu przeprowadzi się 11 działań podzielonych na 3 etapy:

  1. Zbieranie informacji i formułowanie hipotez. Zostaną przeprowadzone wywiady z przedsiębiorcami, a także zrealizowane ogólnobiałoruskie badania ankietowe.
  2. Analiza wyników badań i przygotowanie opracowań. Zostaną przygotowane 2 raporty analityczne poświęcone strategiom i postawom przedsiębiorców oraz 4 raporty w formie policy paper (adresowane do przedsiębiorców, stowarzyszeń biznesowych i władz) zawierające rekomendacje w tych dziedzinach.
  3. Rozpowszechnienie wyników projektu. Projekt zakłada szeroki wachlarz działań: wydanie drukiem i zamieszczenie w Internecie raportów, publikacje w literaturze specjalistycznej i masmediach, seminaria w Mińsku.

Realizacja projektu pozwoli osiągnąć następujące rezultaty:

  • Uzyskanie wiarygodnych informacji o stanie rozwoju małej przedsiębiorczości na Białorusi (postawy i zachowania), w szczególności jej zdolności do funkcjonowania w konkurencyjnym środowisku gospodarczym.
  •  Stworzenie przesłanek do poprawy funkcjonowania sektora prywatnego poprzez promocję skutecznych strategii biznesowych i postaw pro-rynkowych.
  • Wzmocnienie środowisk biznesowych w dziedzinie wspierania przedsiębiorczości prywatnej i ochrony interesów przedsiębiorców — w szczególności poprzez aktywizację wspólnej działalności ośrodków badawczych i stowarzyszeń przedsiębiorców.
  • Poprawa komunikacji między białoruskimi przedsiębiorcami, stowarzyszeniami biznesowymi, organizacjami pozarządowymi, ośrodkami badawczymi i rządem w kwestii wspierania małej przedsiębiorczości.
  • Zwiększenie potencjału analitycznego polskich i białoruskich ośrodków badawczych poprzez transfer wiedzy i doświadczeń.
     

Partnerzy:

IPM  - Institute for Privatization and Management
 

Sponsorzy:

PEKAO S.A

Ministerstwo Spraw Zagranicznych