bank centralny, banki, Eastern Europe, Caucasus and Central Asia, Financial sector, Institutional reforms, rynek finansowy, sektor bankowy, stopy procentowe, Studia i analizy, Ukraina

System bankowy i nadzór bankowy na Ukrainie - skutki niespójnej polityki reform

Streszczenie

W pracy została przedstawiona ewolucja sektora bankowego na Ukrainie w latach1991–2000 w warunkach braku konsekwentnych reform, w tym sektora finansowego. Opracowanie ma charakter analizy instytucjonalnej. Szczególny nacisk położony został na działania nadzoru bankowego w warunkach dużego rozdrobnienia i słabości sektora banków komercyjnych. Opisane zostały działania mające na celu podwyższanie kapitałów założycielskich banków komercyjnych oraz wdrożenie norm ostrożnościowych obowiązujących banki. W opracowaniu przedstawione zostały zmiany ram prawnych dla działalności banku centralnego i banków komercyjnych. W podsumowaniu wskazuje się, że aktualne problemy sektora wywodzą się z liberalnej polityki licencjonowania banków prowadzonej w pierwszej połowie lat 90. oraz braku konsekwencji w działaniach nadzoru bankowego mających na celu restrukturyzację i konsolidację w sektorze bankowym.