Europe, finansowanie opieki zdrowotnej, Inne, Institutional reforms, koszyk świadczeń gwarantowanych, Labor market, social policy and social services, ochrona zdrowia, Polska, racjonalizacja wydatków na ochronę zdrowia, racjonowanie świadczeń zdrowotnych, reforma zdrowia, system ochrony zdrowia, ubezpieczenia zdrowotne, współpłacenie, zdrowie publiczne

Pożądane kierunki zmiany systemu ochrony zdrowia w Polsce. Między racjonowaniem i racjonalizacją

Streszczenie

Przedmiotem przedstawionego opracowania jest analiza potrzeb i możliwości podjęcia głębokich zmian w polskim systemie ochrony zdrowia, których celem powinno być zrównoważenie finansowe oraz istotna poprawa zarządzania, w kierunku systemu skutecznego medycznie i efektywnego kosztowo. Dokonano też próby określenia zasad i metod ustalenia granic dla trzech obszarów świadczeń opieki zdrowotnej: obszaru podstawowego – świadczeń gwarantowanych przez państwo, obszaru współodpowiedzialności i współpłacenia oraz obszaru swobodnych wyborów (rynkowego). Pierwsza część pracy poświęcona jest diagnozie sytuacji w ochronie zdrowia oraz wskazaniu kierunków pożądanych zmian. W drugiej części raportu przedstawione zostały problemy i polskie doświadczenia związane z definiowaniem koszyka świadczeń gwarantowanych. Wskazane zostały niezbędne przedsięwzięcia wspomagające zdefiniowanie takiego koszyka, jak listy oraz klasyfikacje procedur medycznych, standardy postępowania medycznego i prace badawcze dotyczące oceny skuteczności medycznej. W trzeciej części pracy przedstawiono zasady funkcjonowania sektora prywatnego w ochronie zdrowia oraz przeanalizowano jego udział w różnych krajach Unii Europejskiej. Uwagę skoncentrowano na wprowadzeniu prywatnego płatnika; tak w postaci bezpośredniego współpłacenia pacjentów, jak i ubezpieczeń prywatnych. Praca zakończona jest listą rekomendacji działań niezbędnych do wdrożenia reform w systemie ochrony zdrowia.