bank centralny, budżet państwa, emisja pieniądza, Europe, Financial sector, Macroeconomics and macroeconomic policy, Post-communist transition and development issues, renta emisyjna, Studia i analizy, transformacja systemowa

Pomiar senioratu: Przegląd metod i wyników empirycznych

Streszczenie

W opracowaniu przedstawione są różne sposoby szacowania dochodów z emisji pieniądza. Szczegółowo omówiona jest praca Drazena (1985), w którym autor proponuje szeroką miarę senioratu, zdefiniowaną jako suma natychmiastowych korzyści ze zwiększenia bazy monetarnej oraz odsetek od aktywów netto sektora rządowego. Inne definicje występujące w literaturze są specjalnymi przypadkami definicji Drazena. W dalszej części opracowania omówione są sposoby empirycznego szacowania senioratu. Najszerszą stosowaną miarą jest miara zaproponowana przez Neumanna (1996) która, choć nie jest tak ogólna jak teoretyczna definicja Drazena, opiera się na rozsądnej definicji polityki monetarnej i fiskalnej. Oszacowania dochodów z senioratu oparte na definicji Neumanna są znacznie wyższe niż oszacowania oparte o taką miarę tradycyjną, jak realny transfer z sektora prywatnego w celu pozyskania pieniądza bazowego.