elastyczność rynku pracy, Europe, Institutional reforms, Labor market, social policy and social services, Macroeconomics and macroeconomic policy, Polska, praca, rynek pracy, Studia i analizy

Procesy dostosowawcze na rynku pracy jako czynnik konsolidacji reform rynkowych w Polsce

Streszczenie

Dla konsolidacji reform rynkowych w Polsce i realizacji zadań transformacji gospodarczej istotne znaczenie ma poprawa elastyczności rynku pracy. Przedmiotem rozważań opracowania jest analiza wybranych elementów funkcjonowania rynku pracy w Polsce, mających istotne znaczenie dla oceny jego elastyczności. Rozważania koncentrują się na analizie elastyczności zatrudnienia i płac, analizie przepływów siły roboczej między zatrudnieniem, bezrobociem i biernością zawodową oraz na analizie efektów aktywnej polityki państwa na rynku pracy.