05 Lut 2010

Banki centralne w zarządzaniu kryzysem finansowym - Strategie wyjścia

Streszczenie

Kryzys finansowy wywołał poważne zawirowania na rynkach finansowych. Banki centralne nie mogły pozostać obojętne, bo przecież z natury rzeczy operują na międzybankowych rynkach finansowych. Kiedy pojawiły się zawirowania na rynkach finansowych, rynki zamarły. Wzrosła awersja do ryzyka, wzrosło ryzyko kredytowe kontrahenta, banki nie zawierały transakcji międzybankowych, natomiast chętnie kupowały papiery skarbowe. Na rynku finansowym mieliśmy do czynienia z ujemnymi nominalnymi stopami procentowymi, bo przede wszystkim liczyło się bezpieczeństwo. Instytucje finansowe były gotowe kupić amerykańskie bony skarbowe godząc się na ujemną rentowność tej inwestycji. Oczywiście z ujemnymi realnymi stopami procentowymi również możemy mieć do czynienia; i to przez dłuższy okres (Dobiesław Ty moczko, SGH). Banki komercyjne radykalnie zmieniły punkt widzenia: ważniejsze od zysku stało się bezpieczeństwo.