Publikacje zewnętrzne

Wszystko albo nic? Skutki prowadzonych przez Europejski Bank Centralny programów skupu aktywów w perspektywie makroekonomicznej

Aż do 2020 roku rządy państw należących do strefy euro były w zbyt słabym stopniu zaangażowane w tworzenie wspólnej polityki gospodarczej. Zbyt późno zorientowano się, że polityki fiskalne i pieniężne muszą być skoordynowane, zwłaszcza w warunkach kryzysu. Strefa euro jest pogrążona w kryzysie lub na jego krawędzi od ponad dekady. Chociaż widać, że wnioski dotyczące właściwego postępowania są już wyciągane, wciąż istnieją znaczące braki, które muszą zostać uzupełnione przez strefę euro i należące do niej państwa. Niniejszy raport analizuje te braki oraz utrzymujące się zagrożenia dla strefy euro.

 

Czytaj/pobierz raport (ang.)

 

Raport został przygotowany przy realizacji umowy ramowej, w ramach której eksperci wspierają pracę Komisji Gospodarczej i Monetarnej Parlamentu Europejskiego (ECON) poprzez zapewnienie jej dostępu do niezależnych opinii w sprawach związanych z gospodarką i polityką pieniężną. Analizy dostarczone w ramach niniejszej umowy wspierają ECON w prowadzeniu dialogów monetarnych z Europejskim Bankiem Centralnym. Zamówiona ekspertyza dotyczy szerokiego spektrum tematów związanych z pracami ECON w dziedzinie unijnej integracji ekonomicznej i monetarnej, w tym jej aspektów rządowych i instytucjonalnych.