Europe, Financial sector

Zeszyty BRE Bank - CASE Nr 119: Kondycja banków w Europie I w Polsce

W marcu 2012 r. w Warszawie odbyło się 119. seminarium w ramach stałego cyklu spotkań panelowych organizowanych wspólnie przez Fundację CASE oraz BRE Bank. Tematem seminarium jest kondycja sektora bankowego w Europie i w Polsce. Referenci, Wojciech Kwaśniak, przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego oraz Cezary Szypułowski, prezes BRE Banku, starali się odpowiedzieć na pytanie, czy problemy finansowe partnerów strategicznych wpłyną na zaostrzenie polityki kredytowej w spółkach-córkach w Polsce. Czy obecnie stabilny i zyskowny sektor bankowy w Polsce może zostać zachwiany przez kryys zadłużeniowy, który dotknął banki europejskie? Po jednej stronie stoją lepsze niż w krajach strefy euro perspektywy finanowe oraz nieuwikłanie polskiego sektora bankowego w papiery dłużne państw zagrożonych niewypłacalnością, po drugiej – transfer ryzyka z zagranicznych grup bankowych, którym agencje ratingowe obniżyły oceny oraz problemy i koszty finansowania aktywów długoterminowych, szczególnie kredytów hipotecznych, gdzie zaangażowanie polskiego sektora bankowego jest ponadprzeciętnie wysokie. Niniejsza publikacja jest próbą oszacowania tego ryzyka i odpowiedzi na pytanie o charakter i restrykcyjność strategii nadzorczej oraz strategii biznesowych polskich banków.