Eastern Europe, Caucasus and Central Asia, Europe, innovation, Poland, Private sector development, innovation and knowledge-based economy, R&D, Turkey

Wsparcie dla innowacyjności firm w Turcji i w Polsce

Wzrost znaczenia innowacji i rozwoju technologii wpływa na kształt strategii rządowych. W swojej najnowszej publikacji zatytułowanej: „Czy rząd udziela wsparcia innowacyjności w sektorze prywatnym? Przykłady z pozycji firm w Turcji i Polsce” ("Does Government Support for Private Innovation Matter? Firm-Level Evidence from Turkey and Poland") Wojciech Grabowski, Teoman Pamukcu, Sinan Tandogan i Krzysztof Szczygielski porównują skalę, zasięg i ramy instytucjonalne systemu mającego na celu wsparcie innowacyjności firm w Polsce i Turcji. Kraje te wybrane zostały z uwagi na porównywalny poziom rozwoju ekonomicznego oraz podobne możliwości technologiczne.

Pomimo podobieństw między krajami, autorzy podkreślają ogromne różnice w podejściu do wspierania innowacji i rozwoju technologii. Podczas gdy w Turcji miało miejsce wiele ulepszeń i zmian w dziedzinie polityki dotyczącej nauki i technologii, w Polsce podczas transformacji nacisk na politykę wspierającą  naukę, technikę i innowacje (STI) był znacznie mniejszy, co w konsekwencji doprowadziło do tego, że brakuje zarówno jej spójnej wizji jak i środków finansowania. Dostępność funduszy w obydwu krajach  także znacznie się różni. W Turcji wsparcie rządowe kierowane jest przede wszystkim na badania i rozwój oraz na opracowywanie naprawdę innowacyjnych produktów i procesów produkcyjnych. W Polsce z kolei większość funduszy przeznaczana jest na inwestycje w nowe maszyny i aparaturę. Zdaniem autorów, takie podejście w znacznie mniejszym stopniu wpływa na wzrost innowacyjności niż rozwiązanie tureckie. Dlatego właśnie twierdzą oni, iż w Polsce potrzebny jest przegląd polityki w zakresie nauki, techniki i innowacji (STI) , zwłaszcza w kontekście nowej perspektywy finansowej UE.

 

Publikacja, w języku angielskim, dostępna jest tutaj.