23 Cze 2017

Prof. Stanisław Gomułka: Radykalne zmniejszenie deficytu finansów publicznych powinno być głównym celem polityki fiskalnej w Polsce w najbliższych 20 latach

Wczorajsze seminarium mBank-CASE nt. System podatkowy dla Polski, rozpoczęło się od wystąpienia profesora Gomułki (głównego ekonomisty BCC) nt. Wyzwania dla gospodarki Polski a system podatkowy na najbliższe 20 lat.

 „Od roku 1991 mieliśmy wiele zmian w systemie podatkowym, ale  jedna rzecz była  niezmienna: deficyt sektora finansów publicznych  był w przedziale od blisko 2 proc. PKB do nieco ponad 7 proc. PKB, średniorocznie około 4 proc.  Tak znaczny deficyt stał się więc jedną z głównych zasad dotychczasowej polityki fiskalnej państwa (….) Negatywne konsekwencje (takiej polityki) były po roku 1991 stosunkowo umiarkowane w skali,  bo w latach 1990. nominalny PKB rósł bardzo szybko, co powstrzymywało wzrost relacji długu do PKB. W najbliższych 20 latach mamy pod tym względem zasadniczo inną sytuację, bo zarówno inflacja, jak i wzrost realnego PKB są już i zapewne będą także w najbliższych latach dużo niższe niż średnio w ostatnich 20 latach. W tej nowej sytuacji wynik sektora finansów publicznych powinien być koniecznie w przedziale od nadwyżki około 0-2 proc. PKB w okresie dobrej koniunktury do deficytu 2-3 proc. w okresie recesji . Oznacza to konieczność trwałej poprawy średniorocznego wyniku o około 3 pp. PKB, z poziomu około 4 proc. do poziomu około 1 proc. Osiągnięcie tego celu to warunek konieczny, a zarazem dostateczny, stabilności finansów publicznych. To także warunek konieczny, chociaż nie dostateczny, wejścia Polski do strefy euro oraz podtrzymania rozwoju gospodarczego w tempie umożliwiającym dalsze zmniejszanie luki rozwojowej wobec Niemiec i innych krajów starej UE.”

Zapraszamy do lektury wystąpienia prof. Gomułki opublikowanego dziś (23 czerwca) na łamach Rzeczpospolitej (link).