edukacja, Europe, Infrastructure, energy and climate change, innowacje, Labor market, social policy and social services, Private sector development, innovation and knowledge-based economy, ubóstwo

Polska - Spełnienie celów strategii Europa 2020 w zakresie spójności społecznej

Na zlecenie Banku Światowego ekspert CASE Irena Topińska  przeprowadza badanie na temat kosztów i korzyści płynących ze spełnienia celów zawartych w strategii Europa 2020 dotyczących włączenia społecznego w Polsce. Badanie to przeprowadzane jest w ramach szerszej inicjatywy UE jaką jest strategia „Europa 2020 na rzecz inteligentnego, zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu”. Strategia ta ma na celu spełnienie 5 założeń związanych z zatrudnieniem, innowacyjnością, edukacją, włączeniem społecznym oraz energią i klimatem do roku 2020. W ramach badań, eksperci CASE, przeprowadzą serię symulacji dotyczących rynku pracy, płac minimalnych oraz niepewnej sytuacji polskich rodzin.