Europe, finansowanie opieki zdrowotnej, Labor market, social policy and social services

Konferencja zamykająca projekt ANCIEN

Trwający prawie cztery lata projekt ANCIEN dobiega końca.  Zamykająca projekt konferencja zatytułowana „Przyszłość długoterminowej opieki w Europie: wyzwania dla systemów opieki długoterminowej w kontekście starzenia się społeczeństw” odbyła się 24 października w Brukseli. Celem konferencji było podsumowanie wniosków badania oraz rekomendacji dla rozwiązań systemowych.
Prace w projekcie ANCIEN rozpoczęły się w styczniu 2009 roku. Głównym założeniem projektu było dokonanie analizy długoterminowych potrzeb opieki w krajach Unii Europejskiej, ocena zapotrzebowania na taką opiekę i próba podniesienia jej jakości. Podczas konferencji przedstawiono zarys ogólny projektu, analizę potrzeb, korzystania a także świadczenia opieki długoterminowej. Dokonano także oceny systemów w Europie. Oprócz ekspertów biorących udział w projekcie n konferencji przemawiali także przedstawiciele OECD oraz Komisji Europejskiej.